Správa o činnosti

Správa o činnosti

V roku 2016 Fond pre transparentné Slovensko podporil mimovládne organizácie prostredníctvom grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2016 v celkovej výške 230 000 EUR. Po prvý raz organizácie predkladali projekty na dvojročnej báze (projekty realizované od februára 2016 do novembra 2017). Podpora určená pre rok 2016 bola v celkovej výške 115 000 eur (pozn. informácie v grafoch sa týkajú finančných prostriedkov, ktoré sa viažu k roku 2016).

Grantová výzva bola zverejnená na stránke www.darca.sk. O výbere projektov, ktoré budú z fondu najbližšie dva roky podporené, rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia, tvorená novinármi a osobnosťami zo spoločenského života v zložení:

  • Filip Obradovič (týždenník Trend)
  • Lenka Surotchak (Nadácia Pontis)
  • Konštantín Čikovský (Denník N)
  • Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti)
  • Martin Slosiarik (Agentúra Focus)
  • Tomáš Janovic (spisovateľ).

Celkovo porota udelila grant šiestim analytickým a watchdogovým organizáciám.

V rámci aktivít Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis sme v roku 2016 pracovali s finančnými prostriedkami vo výške 124 720 eur. Všetky finančné prostriedky pochádzali z darov a daňovej asignácie spoločností, ktoré sú členmi fondu.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 92 % objemu použitých finančných prostriedkov. 5 % z celkového rozpočtu Fondu boli určené na jeho správu a manažment. V roku 2016 sme 3% z celkové rozpočtu Fondu použili na projektové náklady spojené s realizáciou podujatia Protikorupčné fórum.

V prípade prostriedkov pochádzajúcich z asignácie dane z príjmu právnických osôb bolo 100% prostriedkov  použitých na granty pre žiadateľov podporených v rámci grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2016.

 

Grantová výzva Pre transparentné Slovensko 2016

Transparency International Slovensko

Súdy, sudcovia, prokuratúra – Zvyšovanie a zabezpečovanie verejnej kontroly systému spravodlivosti na Slovensku

Hlavnými cieľmi projektu TIS je prispieť k zvyšovaniu transparentnosti inštitúcií zabezpečujúcich spravodlivosť (súdy, prokuratúra) a zmysluplne využívať už zverejnené informácie pre zlepšovanie ich fungovania. Základným nástrojom na dosiahnutie cieľov je analytická práca, ktorá slúži na identifikovanie problémov v správe súdnej sústavy, vo vyšetrovaní a postihovaní korupcie, a ktorá kladie dôraz ako na fungovanie systému ako celku tak aj na osoby, ktoré v ňom pôsobia. Projekt sa preto zameria na 3 tematické okruhy: a) sudcovské kariéry (výber a kariérny rast sudcov), b) efektivita sudcov a súdnej sústavy, c) vyšetrovanie a trestanie korupcie a rola prokuratúry v tomto procese.

V roku 2016 sa realizovala prvá časť projektu. Aktivity boli zamerané najmä tému prokuratúry. V rámci portálu otvorenesudy.sk začali byť postupne zverejňované informácie o pôsobisku prokurátorov (v súčasnosti ide zhruba o informácie o 2/3 prokurátorov) – tieto informácie sú kľúčové pre sledovanie prokurátorských kariér a  sledovanie výberu prokurátorov, ich pôsobenia a rozhodnutí.

Združenie pokračovalo aj v analytickej práci – v tomto roku boli publikované štyri analytické texty. Venovali sa sudcovským kariéram (výber a kariérny vzostup sudcov a ich vzájomná prepojenosť), ich efektivite (rebríčky kvality a rýchlosti konania súdov), analýza výberových konaní prokurátorov a analýza trestných činov korupcie.

VIA IURIS

Systémové opatrenia na skvalitnenie inštitúcií právneho štátu

V projekte sa združenie zameriava na problematiku únosu štátu, teda stav, kedy verejnú moc nevykonávajú občanmi zvolení zástupcovia, ale mocní ľudia v pozadí. Únos štátu má devastujúce dopady na právny štát, ekonomiku a politickú kultúru v krajine a jedným z jeho hlavných dôvodov je beztrestnosť takýchto praktík a slabo fungujúce mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti. Preto je cieľom projektu presadiť systémové, legislatívne opatrenia na posilnenie nezávislej činnosti súdov, prokuratúry a polície, ktoré zvýšia ich funkčnosť.

Prvých 8 mesiacov projektu prinieslo reálne výsledky: väčšina opatrení, ktoré združenie presadzovalo v rámci kampane Štrngám za zmenu je súčasťou programového vyhlásenia vlády, zástupcovia združenia sú súčasťou pracovnej skupiny pripravujúcej novely sudcovských zákonov, prokurátorské zákony sa budú novelizovať v roku 2017. Aj vďaka VIA IURIS sa podarilo presadiť zmeny vo výberových konaniach sudcov – boli zavedené hodnotiace hárky pre výber sudcov, a vo výberových komisiách je vďaka novým nomináciám MS SR viac hodnotiteľov, ktorí pochádzajú z prostredia mimo justície.

Aliancia Fair-play

Spolu za lepšie a férovejšie Slovensko

Projekt je zameraný na prepojenie aktívnych občianskych a profesných skupín, ktoré za ostatné roky pocítili nevymožiteľnosť práva, dôsledky korupcie a zlého spravovania vecí verejných. Projekt predpokladá vytvorenie siete vzájomnej podpory a pomoci a otvorí možnosti spolupráce a synergickej komunikácie voči širokej verejnosti. Súčasťou projektu sú aj  tréningy a workshopy určené na  zdieľanie skúseností a získavanie dôležitých zručností. 

V roku 2016 organizácia pracovala na konkrétnych investigatívnych či watchdogových aktivitách v spolupráci s Lekárskym odborovým združením, s OZ sestier a pôrodných asistentiek, s IT komunitou a partnermi zo slovensko.digital, s advokátmi a inými aktívnymi ľuďmi na ministerstvách a v lokálne pôsobiacich mimovládnych organizáciách.

V septembri 2016 sa uskutočnila KONFERENCIA NETWORK http://network.fair-play.sk/, ktorá  spojila aktívnu komunitu z celého Slovenska a pomohla vytvoriť spojenia naprieč rozmanitými skupinami (biznis, NGO, verejná správa, aktivisti akademici...).

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO

Otvorene o doprave a PPP - veľké projekty pod drobnohľadom

Cieľom projektu je strážiť transparentnosť a efektívnosť vo veľkých dopravných projektoch a PPP tendroch. V rezorte dopravy sa rozdeľuje najväčší objem štátnych zákaziek, napriek tomu nie je pod systematickým nestranným dohľadom z pohľadu užitočnosti a efektívnosti vynakladaných zdrojov. To zvyšuje riziko korupcie na najvyššej úrovni. Blízke väzby medzi kľúčovými dodávateľmi štátu a vrcholnými politikmi vytvárajú priestor na ovplyvňovanie politikov, aby konali v záujme mocných a nie v záujme verejnosti.

Vďaka projektu sa v roku 2016 darilo vyvažovať verejnú diskusiu k najväčším dopravným projektom. Inštitút publikoval 7 analytických článkov a blogov o prebiehajúcich tendroch a rizikách plytvania verejnými zdrojmi, najčítanejší na webe Denníka N dosiahol až 80-tisíc videní. V médiách bolo publikovaných už takmer 300 príspevkov citujúcich výstupy projektu. Touto cestou je vytváraný tlak na transparentnosť a zvyšovanie hodnoty za peniaze. Ján Kovalčík bol ministrom dopravy Brecelym prizvaný medzi expertov, od ktorých si vyžiadal stanovisko k PPP projektu D4/R7.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Eurofondy otvorene. Vizualizácia a monitoring fondov EÚ

Vzhľadom na neochotu a neschopnosť vlády poskytovať otvorené dáta v prehľadnej podobe v prostredí mimovládnych organizácií vzniklo viacero portálov, ktoré túto prácu pre občanov za vládu odvádzajú. Naďalej však chýba portál sústreďujúci sa špeciálne na vizualizáciu a monitoring prerozdeľovania fondov EÚ. Túto „dieru“ chce KI zaplniť a zrealizovať dátový portál, ktorý umožní dáta o eurofondoch nielen zhromažďovať a zverejňovať, ale i prehľadne vizualizovať, zdieľať a prepájať s inými dátami. Okrem portálu bude združenie v roku 2017 realizovať aj pravidelný monitoring diania v oblasti eurofondov na Slovensku. 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Kontrola, transparentnosť, profesionalizácia: nový model fungovania mestských firiem

Mestské firmy trpia nedostatkom kontroly zo strany verejnosti a poslancov, čo sa prejavuje politickými obchodmi a obsadzovaním dôležitých výkonných postov straníckymi nominantmi. Projekt zbiera dáta v 50 mestách v SR, analyzuje spôsob obsadzovania pozícií v riadiacich a kontrolných orgánoch mestských firiem a rozsah ich kompetencií. Zistenia zverejní a navrhne správny model fungovania firiem tak, aby zastupiteľstvá účinne kontrolovali fungovanie firiem a profesionálni manažéri firmy riadili v súlade s verejným záujmom. 

Prvá  časť projektu spočívala v nastavení metodiky a zbere dát. Inštitút rozposlal infožiadosti viac ako 180 mestským firmám v 50 najväčších samosprávach. V prípadoch odmietnutia sprístupnenia informácií bolo rozposlaných viac ako 50 odvolaní voči rozhodnutiam. Bola pripravená metodika analýzy požadovaných dokumentov (stanovy, zakladateľské/spoločenské zmluvy), zozbierané základné údaje o mestských firmách, dáta o zasadnutiach ich dozorných orgánov, o členoch ich kontrolných a štatutárnych orgánov a o možnom konflikte záujmov členov štatutárnych orgánov mestských spoločností. 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky