Pomohli sme

Advokáti už pomohli vyše 160 neziskovým organizáciám

V akých oblastiach pomáhajú advokáti najčastejšie a čomu všetkému sa v rámci Advokátov Pro Bono venujeme?

Advokáti pomáhajú neziskovkám rôznymi spôsobmi právnej pomoci. Najčastejšie si vyberajú z Newslettra (zoznamu žiadostí neziskoviek o právnu pomoc), ktorý im zasielame každý štvrťrok. Spolupráce tohto druhu sú obyčajne jednorazové a majú inštitucionálny charakter.

Advokáti tiež občas vyškoľujú organizácie alebo ich klientov v témach, ktoré ich najčastejšie zaujímajú, alebo s ktorými sa ich klienti potrebujú oboznámiť.

Niektorým žiadostiam sa venujú študenti v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora, ktorý každý semester organizujeme spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Advokáti tak pomáhajú nielen organizáciám, ale zároveň prakticky vzdelávajú novú generáciu právnikov.

Advokáti pomáhajú nielen neziskovkám, ale v niektorých prípadoch aj ich klientom, v prípade, že došlo k vážnemu porušeniu ich práv alebo vyriešenie ich problému je vo verejnom záujme (strategická litigácia). Na jar roku 2016 sme začali spolupracovať s PraF UK na Študentskej právnej poradni, kde môžu advokáti robiť supervíziu študentom, pomáhajúcim fyzickým osobám z marginalizovaných alebo inak ohrozených komunít.

Individuálnym klientom – ľuďom bez domova, advokáti pomáhajú aj v Právnej klinike pre ľudí bez domova, ktorú sme otvorili v marci 2016. V programe sa navyše venujeme systémovému riešeniu bezdomovectva a konkrétne sa zameriavame na možnosti oddlženia tejto sociálne a ekonomicky vylúčenej skupine obyvateľstva.

Prehľad toho najzaujímavejšieho čo sa v programe za posledné roky udialo si môžete prečítať vo výročných správach:

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Ľudské práva, práva detí, utečenecká problematika, marginalizované a ohrozené komunity, LGBT


2016

                   

Schönherr

         

Transgender Europe

   

Analýza pokrytia služieb zdravotnej starostlivosti a podmienok poistenia pre transsexuálov na Slovensku. Materiál bude žiadateľom použitý na prípravu odporúčaní nastavenia služieb v dvoch Európskych štátoch.

Mgr. Eva Braxatorisová

 

 

 

 

 

OZ Návrat

 

 

Tréning právnej argumentácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a rodinného práva.

White and Case/ Kristína Klenová

 

 

 

 

 

TransFúzia 

 

 

Právne poradenstvo a právna pomoc pri zastupovaní dieťaťa vo vzťahu k vedeniu školy, aby bolo dieťaťu umožnené fungovať v škole v preferovanej mužskej identite

White and Case/ Vladimír Ivančo, Tomáš Morochovič

 

 

 

 

 

OZ Iniciatíva Inakosť

 

 

Právna analýza dopadov novely Ústavy SR na nezosobášené páry, osamelé matky a otcov, na páry rovnakého pohlavia a právne posúdenie so súladom s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR a právom EÚ.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M

 

 

 

 

 

A volunteers´ innitiative, Germany

 

 

Právny preklad a doplnenie základných chýbajúcich slov do online multilingvistického slovníka primárne pre utečencov a tiež pre dobrovoľníkov, koordinátorov a pod.

2015

                 

DLA Piper WEISS-TESSBACH/ JUDr. Beáta Kušnírová

 

 

 

OZ Odyseus

 

 

 

Právna analýza v oblasti ľudských práv ľudí, ktorí sú infikovaní vírusom HIV

DLA Piper WEISS-TESSBACH/ JUDr. Eva Skottke 

 

 

 

Nadácia pre deti Slovenska

 

 

 

Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a to najmä zosúladenie činnosti nadácie so zákonnými požiadavkami.

DLA Piper WEISS-TESSBACH

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Zastupovanie klientov Ligy za ľudské práva v konaní pred súdmi vo veciach zaistenia/ vyhostenia zraniteľných skupín.

JUDr. Branislav Krivošík

 

 

 

OZ Návrat

 

 

 

Právna konzultácia vo veci návrhu na predbežné opatrenie na vydanie súhlasu s vycestovaním dieťaťa do cudziny, ktoré je v pred osvojiteľskej starostlivosti.

Vyučujúci PraF UK 

 

 

 

OZ Brána do života

 

 

 

Revízia stanov vnútorného poriadku organizácie a tvorby interných predpisov.

Vyučujúci PraF UK 

 

 

 

OZ Odyseus

 

 

 

Právna analýza legislatívy v oblasti uplatňovania antidiskriminačného zákona v oblasti sociálnych služieb.

DENTONS Europe CS LLP/ Mgr. Martin Mendel

 

 

 

The European Roma Rights Centre

 

 

 

Právna analýza v otázke porušovanie práv bývania Rómov.

Mgr. Eva Braxatorisová

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Právna pomoc v oblasti verejného obstarávania, s podaniami na Európsky súd pre ľudské práva, so žalobami o náhradu škody, v oblasti rodinného práva, vo vzťahu k zachovaniu práva na rodinný a súkromný život, oblasti trestného práva pri zastupovaní najmä na Útvare policajného zaistenia cudzincov.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

 

 

P-MAT

 

 

 

Nakoncipovanie všeobecných podmienok pre organizáciu sústredení detí pre NZ P-MAT.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Nakoncipovanie prehľadu zákonných povinností voči úradom a praktických informácií pri podnikaní na Slovensku pre klienta Ligy za ľudské práva- cudzinca s doplnkovou ochranou.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Ivana Kováčová

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Analýza práv a povinností vyplývajúcich Lige za ľudské práva ako obstarávateľovi v oblasti verejného obstarávania.

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

 

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

 

 

Právne stanovisko k otázke podpisových práv nevidiacich.

White & Case, s.r.o./ Mgr. Zoran Draškovič, Mgr. Lukáš Královič, Marek Samoš

 

 

 

OZ Ženské kruhy

 

 

 

Právna analýza zákonov v otázke práv tehotných a rodiacich žien v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Mgr. Róbert Bános a JUDr. Jozef Lukajka

 

 

 

Detská organizácia Fénix

 

 

 

Právny výklad zákona o ochrane osobných údajov pre pracovníkov OZ Detská organizácia Fénix.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o./ JUDr. Zuzana Hečko, LL.M., Mgr. Katarína Matulníková

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Právny výklad zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nakoncipovanie dokumentov potrebných na jeho dodržiavanie, najmä z hľadiska úpravy vzťahu medzi organizáciou a jej klientmi.

JUDr. Jozef Boris

 

 

 

Centrum Slniečko, n.o.

 

 

 

Právne zastupovanie klientky centra vo veci návrhu na zrušenie styku maloletých detí s otcom s dôrazom na ochranu práv detí. 

 2013

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária,s.r.o.

     

Nadácia Pontis

Právna pomoc Nadácii Pontis v podobe konzutácií pre program Srdce pre deti. 

 

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ JUDr. Martin Provazník a Mgr. Filip Takáč

     

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 

 Pripravenie zmluvy o mediálnej spolupráci s človekom, ktorý sa bez nároku na honorár stal „tvárou“ portálu odkazprestarostu.sk.

 

JUDr. Tijana Ćećezová

     

OZ Odyseus

Poskytnutie vzdelávacieho tréningu pre pracovníkov OZ Odyseus. V rámci seminára sa pracovníci dozvedeli informácie o možnostiach pomoci klientkám združenia, ktoré boli znásilnené a o spôsoboch využitia právnej argumentácie zo zákonov dotýkajúcich sa danej problematiky.

 

Mgr. Eva Braxatorisová

     

Liga za ľudské práva

Právna pomoc viacerým klientkám Ligy za ľudské práva v právnych otázkach týkajúcich sa najmä rodinného práva.

 

JUDr. Jozef Marko

     

UNICEF

Vypracovanie pro bono štúdiu pre maďarskú pobočku medzinárodnej organizácie UNICEF zaoberajúcu sa národnými ukazovateľmi v oblasti politiky justície mladistvých.

 

      2012

           
JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA/ RNDr. Mgr. Silvia Prachová       OZ Brána do života Právne zastupovanie klientky OZ Brána do života ako poškodenú v trestnoprávnom konaní. Následne ju pro bono zastupovala aj v rozvodovom konaní.  

       2011

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ JUDr. Margareta Sovová a JUDr. Martin Provazník       OZ Prima Vypracovanie právneho stanoviska pre Občianske zruženie Prima k otázke možnosti spáchania trestného činu držby omamnej a psychotropnej látky len zberom injekčných striekačiek a ihiel použitých užívateľmi drog, v ktorých sa nachádzajú zvyšky takýchto látok.  
bnt attorneys-at-law, s.r.o.       OZ Odyseus Právna analýza v otázke preskúmania zákonných možností realizovať testovanie na protilátky HIV, HCV a syfilisu z kapilárnej krvi prostredníctvom rýchlotestov.  
Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

      AIESEC Slovensko  Vypracovanie zmuvy o spolupráci a analýzy vzťahov medzi OZ a s.r.o., ktorej je AIESEC Slovensko jediným spoločníkom z dôvodu zachovania legality jednej z hlavných činností organizácie – sprostredkovania zamestnania.  
Allen & Overy Bratislava, s.r.o./ Mgr. Katarína Matulníková

      OZ Detské centrum

Právna konzultácia OZ Detské centrum v otázke výsledku finančnej kontroly a vo veci posúdenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.  
JUDr. Elžbieta T. Dutková       OZ Návrat Vypracovanie pracovnej zmluvy, zmluvy o prenájme, zmluvy o poskytovaní služieb klientom a zmluvy iného charakteru.   
JUDr. Slavomír Dubjel       OZ Návrat Právna analýza v otázke riešenia rozporu praxe so zákonom v často sa vyskytujúcich prípadoch odňatia detí v dôsledku hrozby straty bývania alebo nestabilného bývania.  
JUDr. Tomáš Kozovský
      OZ Odyseus Poradenstvo v otázke zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre ľudí pracujúcich v pouličnom sex-biznise a/alebo pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a žijú s HIV, syfilisom alebo s HCV.  
AK JUDr. Anny Kubovičovej/ Mgr. Martina Kočíková

      OZ Návrat Právna analýza v prípade podozrenia z porušenia práv dieťaťa prieťahmi v súdnom konaní.  
JUDr. Ján Čarnogurský       OZ Návrat Vypracovanie právnej analýzy zmluvy a následným zastupovaním v súdnom konaní  

 

 

 

Chudoba, sociálne začlenenie

     
        2016

             
Mgr. Eva Braxatorisová   Brána do života          
Právny tréning v oblasti exekucií. Ako sa im vyhnúť a ako si vytvoriť splátkový kalendár.

        2015

             

 

Hillbridges, s.r.o./ advokátska koncipientka Martina Pondušová 

  OZ Proti Prúdu            Právne poradenstvo vo veci riešenia konfliktu s p. Andreou Kundrovou, ktorá si aktuálne nárokuje na finančnú odmenu za podnet na projekt Nosiči batožiny. 
bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M

  Relevant n.o.           Poradenstvo v oblasti pracovného práva, revízia zmluvy o spolupráci s detským domovom, poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Mgr. Eva Braxatorisová   OZ Ulita           Právne konzultácie z oblasti občianskeho, trestného a obchodného práva a zastupovanie klientky pri postupe v exekučnom konaní.
White & Case, s.r.o./ Mgr. Peter Hodál   OZ Proti prúdu           Poskytnutie spolupráce zameranej na systémové riešenie bezdomovectva v oblasti problematiky zadlženosti.

 2014

             

 

JUDr. Róbert Fatura   OZ Návrat           Právne nakoncipovanie zmlúv pre OZ.
Hillbridges, s.r.o/ Mgr. Martin Sopúšek    Epic          

Právna analýza právnych predpisov SR a nariadení EÚ v oblasti sociálnej pomoci v SR, v rámci tzv. udržateľných projektov súvisiacich s podporou určenou pre vytvárania pracovných miest pre ťažko zamestnateľné skupiny.

Vyučujúci PraF UK    go-ok            Právna analýza zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nakoncipovanie interných dokumentov potrebných na jeho dodržiavanie. 
Vyučujúci PraF UK / Mgr. Eva Braxatorisová   OZ Prima           Právne poradenstvo týkajúce sa možnosti státia služobného auta OZ, fungujúceho ako stanica pre jeho klientov, na verejných priestranstvách.
                 
bnt attorneys-at-law, s.r.o. / Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Ivana Kováčová   OZ Relevant           Právna revízia pracovných a nájomných zmlúv uzatváraných OZ, právna konzultácia a pomoc pri založení podniku so sociálnym dopadom a právne poradenstvo v otázke ochrany osobných údajov.
bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.   OZ Ulita           Právna pomoc v otázke ďalšieho postupu pri porušení zmluvy zo strany dodávateľa.
Mgr. Róbert Bános   KUKo           Právna revízia zmluvy o prenájme uzatvorenej medzi UZ a mestom Trenčín, právna konzultácia vo veci právneho ošetrenia vzťahu združenia so správcom budovy.
Mgr. Róbert Bános   OZ Mamám Slovenska           Online poradenstvo v oblasti pracovného a rodinného práva
Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula   Združenie mladých Rómov           Nakoncipovanie zmluvy o prenájme pozemku a zastupoval Združenie mladých Rómov v komunikácii s prenajímateľom.
Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula   OZ Barlička           Právna konzultácia ohľadom registrácie ochrannej známky na názov združenia, revízia zmlúv uzatváraných organizáciou z hľadiska ich súladu s platnou legislatívou.
Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula   Združenie mladých Rómov           Príprava návrhu zmluvy o prenájme parcely pri komunitnom centre a právne zastupovanie organizácie v ďalšom dialógu s prenajímateľom, s cieľom uzavrieť predmetnú zmluvu.

 2013 

           

 

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.     DEPAUL Slovensko

      Právne poradenstvo organizácii pri formulovaní interných smerníc.
JUDr. Jozef Boris     Inštitút pre rovnosť príležitostí       Právne poradenstvo klientke organizácie pri hrozbe straty majetku exekúciou.
JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA/ RNDr. Mgr. Silvia Prachová

    Únia materských centier       Právna revízia stanov a vnútorného poriadku organizácie a poskytla jej pracovníčkam právnu konzultáciu vo veci plagiátorstva akcie Míľa pre mamu inými organizáciami.
Advokátska kancelária JUDr. Stanislava Jakubčíka     OZ Návrat       Právne poradenstvo a zastupovanie klientky OZ Návrat, ktorá uzavrela spotrebiteľský úver s výrazne nevýhodnými podmienkami.
Mgr. Eva Braxatorisová     OZ Návrat       Právna pomoc a odborné právne poradenstvo klientom OZ Návrat. Išlo hlavne o rodiny na hranici chudoby v procese ich sanácie, kedy im hrozí odňatie detí.
JUDr. Slavomír Dubjel     OZ Návrat       Právne poradenstvo pre klientku OZ Návrat v otázke spísania závetu.                                                                            

 2012 

        

 

CLS Čavojský & Partners, s.r.o./ JUDr. Lenka Pargáčová

  DEPAUL Slovensko     Formulácia niektorých interných smerníc regulujúcich rôzne činnosti tejto organizácie.
JUDr. Branislav Krivošík   OZ Návrat     Pomoc klientke OZ Návrat, pre ktorú vypracoval právny postup pri riešení osobného bankrotu.
           

 

Zdravie, ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich inklúzia

           

       2016 

         

Advokátska kancelária Miškolci Legal

  Autistické centrum Andreas n.o.    

Právny výklad práv a povinností súkromnej poradne n.o. Andreas pri nakladaní s verejnými prostriedkami (dotácie) v súvislosti so zákonom o rozpočtových pravidlách a ďalšou legislatívou a úprava stanov organizácie.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Michaela Némethová

  PRIMA n.o.     Právna pomoc v oblasti revízie zmlúv, kontrola prevádzkového poriadku a pomoc pri príprave interných predpisov.
Vyučujúci PraF UK   CEEV Živica     Revízia novovzniknutej zmluvy medzi klientom a CVI, zhrnutie nadnárodných legislatívnych argumentov pri následnej obhajobe financovania CVI na Slovensku štátom.
Vyučujúci PraF UK/ JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.   DSS Most     Právny výklad a konzultácia zákona o sociálnych službách v súvislosti so zodpovednosťou zamestnancov a riaditeľa rehabilitačného strediska za zdravie a bezpečnosť klientov, revízia zmlúv uzatváraných medzi neziskovou organizáciou a klientmi.

       2015 

       

 

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

  Nadácia Pontis     Právna revízia zmluvného systému v rámci projektu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex na podporu ľudí so sklerózou multiplex.
Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Marián Porvažník

  Vznikajúce OZ na pomoc dospelým kardipacientom     Právne nakoncipovanie stanov vznikajúceho občianskeho združenia.
Krivak & Co., s.r.o./ JUDr. Jana Štulrajterová, Mgr. Marianna Čopíková   Nadácia Pontis     Pripravenie podkladov pre Nadáciu Pontis na vypracovanie právnej analýzy k novele zákona o sociálnych službách. Cieľom bude advokácia za financovanie online služby pre nepočujúcich, www.onlinetlmočnik.sk, ako sociálnej služby štátom.

        2014

     

 

Mgr. Eva Braxatorisová   OZ Návrat     Právne konzultácie pri koncipovaní návrhov na novelizáciu Zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele detí. Právna pomoc pri zložitých procesných veciach v konkrétnych klientských prípadoch.
Mgr. Eva Braxatorisová   Organizácia muskulárnych dystrofikov

    Právna analýza legislatívy a právne stanovisko v otázke práv a povinností vo vzťahu klienta a dodávateľa elektrickej energie, ako aj vo vzťahu s inými inštitúciami.
Krivak & Co., s.r.o./ JUDr. Jana Štulrajterová   OZ Myslím - Centrum kultúry Nepočujúcich

    Právna revízia súhlasu klientov s poskytovanými službami a právna konzultácia k použitiu rôznych typov zmlúv o spolupráci.
JUDr. Tomáš Kozovský   Výcviková škola pre vodiacich psov, Junior Achievement Slovensko     Právna konzultácia v oblasti registrácie NZ. Právna konzultácia nevyhnutnosti zmeny pravnej formy z neziskovej organizácií na občianske združenie.
bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Filip Takáč

  Klub detskej nádeje     Právna revízia pripravovanej zmluvy medzi Klubom detskej nádeje a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre a stanov Klubu detskej nádeje.
bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Pavol Benčo   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Právna pomoc pri nastavení podmienok zabezpečenia vplyvu organizácie ako zriaďovateľa na činnosť ňou založenej obchodnej spoločnosti.

        2013

       

 

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Katarína Babiaková

  Nadácia Pontis     Právnu konzultáciu k zmluve o výpožičke pre pacientov v rámci programu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex.
JUDr. Ladislav Csákó   Spoločnosť detskej onkológie Košice

    Právna revízia pracovnej zmluvy.
Mgr. Zuzana Kolenová   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Posúdenie návrhu zmluvy s klientom o poskytovaní špeciálneho sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie a zmluvy s VÚC o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb.
JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  NO Svetielko pomoci     Právne poradenstvo organizácii v prípade možného problému pri poskytovaní služieb mobilného detského hospicu na východe Slovenska.
Kinstellar,s.r.o./ JUDr. Tomáš Melišek a advokátska koncipientka Zuzana Rosinová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Poradenstvo vo veci ekonomicko-právneho postavenia organizačnej jednotky občianskeho združenia.
Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Bruno Štefánik   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

    Právna revízia dvoch zmlúv o spolupráci únie so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revízia súhlasu rodiča.
JUDr. Branislav Krivošík   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Právna revízia 7 zmlúv týkajúcich sa psov v programoch Výcvikovej školy pre vodiacich psov.

       2012

       

 

JUDr. Ladislav Csákó   Spoločnosti detskej onkológie Košice     Právne nakoncipovanie dohody o pracovnej činnosti a právnu konzultáciu v otázke možnosti NZ zúčastniť sa verejnej súťaže.
Advokátska kancelária Miškolci Legal

  Autistické centrum Andreas, n.o.     Právna analýza interných kompetencií k podpisovaniu dokumentov.
bnt attorneys-at-law, s.r.o./ JUDr. Martin Provazník, Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Filip Takáč   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Vypracovanie právneho stanovisko pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako potenciálneho zriaďovateľa krajských rehabilitačných stredísk ohľadom súvisiacich plánovaných zmien v právnej organizácii v rámci vnútornej štruktúry.

      2011

       

 

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová, advokátka spolupracujúca s AK Škubla & Partneri s.r.o.

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Vypracovanie vzorovej zmluvy s klientom, ktorý je poberateľom sprievodcovskej služby a vzorovú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb.
JUDr. Zuzana Motáčková   OZ Odyseus     Právne poradenstvo OZ vo veci možnosti podania liečiva Nalaxon sociálnymi pracovníkmi/pracovníčkami v rámci prvej pomoci pri predávkovaní.
Dattorney, s.r.o./ Mgr. Daniela Košťalová   Organizácia muskulárnych dystrofikov     Právna pomoc Organizácii muskulárnych dystrofikov pri zakladaní neziskovej organizácie, tvorbe jej základných dokumentov a kreovaní jej orgánov. Zároveň poskytla organizácií aj právnu konzultáciu k zákonným možnostiam neziskových organizácií vykonávať podnikateľskú činnosť.

 

Vzdelávanie, osveta a dobrovoľníctvo

        2016

             

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a advokátsky koncipient Marek Laca 

   

OZ Úlet s knihou

     

Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi vznikajúcej webovej platformy Uletsknihou.sk.

DLA Piper WEISS-TESSBACH/ Mgr. Ján Farbiak

 

 

 OZ Relevant

   

 

Právna konzultácia vo veci evidencie pracovných úrazov, k zákonu NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Právna revízia vzorovej zmluvy medzi detským domovom a organizáciou v rámci projektu prípravy mladých dospelých na osamostatnenie. Právna analýza možnosti regrantovania zisku z 2%.

Vyučujúci PraF UK 

 

 

Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácií 

   

 

Právne poradenstvo v oblasti ochrany a spracovania osobných údajov a autorských práv, právna pomoc - revidácia zmluv o spolupráci s tuzemskými a medzinárdnými partnermi, vytvorenie interných smerníc. 

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Roman Oleksik

 

 

 INEKO

   

 

Právna analýza a stanovisko na podporu ratingového portálu základných a stredných škôl na Slovensku.

         2015

                 

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Zuzana Brušková a advokátska koncipientka Martina
Pondušová

     

pracovníci
9-tich NO
z Bratislavy a
Žiliny

 

 

 

Právny tréning v oblasti práva duševného vlastníctva. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Roman Oleksik

     

Teach for Slovakia

 

 

 

1. Právna revízia zmlúv, oblasť ľudských zdrojov. Vzory zmestnaneckých zmlúv, výpovedí, Overenie a správne nastavenie zmlúv s tzv. fellows – mladými lídrami, ktorí 2 roky učia na základných školách v znevýhodnenom prostredí.
2. Právna konzultácia pre pracovníkov združenia v oblasti materskej a rodičovskej dovolenky v prípade SZČO.
3. Právna revízia zmlúv o dobrovoľníctve pri nestálych zamestnancoch Teach for Slovakia, ktorí pracujú len pri konkrétnych podujatiach.
4. Právne poradenstvo pri použití zmluvy o dobrovoľníctve pri
neplnoletej osobe.
5. Právna revízia zmluvy o dielo a prípadné nakoncipovanie novej zmluvy o dielo u osôb bez živnosti na danú pozíciu.
6. Právne poradenstvo v oblasti nájomných vzťahov medzi Teach for Slovakia a ich “fellows“.
7. Právne poradenstvo v prípadoch poistenia pre fellows.

JUDr. Tijana Ćećezová a JUDr. Pavol Holík

     

OZ Odyseus, OZ Vagus, OZ Proti prúdu, OZ Ulita, Návrat, Depaul Slovensko n.o., Relevant n.o. a kaviarne Dobre & Dobré

 

 

 

Právny tréning v oblasti ekekučného práva.Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

JUDr. Tijana Ćećezova

     

OZ Odyseus

 

 

 

Právny tréning pre zamestnancov združenia v oblasti exekučného práva.

bnt attorneys-at-law, s.r.o. / Mgr. Pavol Benčo a Kinstellar, s.r.o. / Jakub Berthoty, LL.M.

     

Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova

 

 

 

Právny tréning v oblasti ochrany osobných údajov. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

     

pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova

 

 

 

Právny tréning v oblasti strategického právneho myslenia. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

        2014

                       

JUDr. Barbora Vrbová

 

 

   

Centrum Nádej

 

 

 

 

 

Pravidelné právne poradenstvo klientkám združenia v oblasti trestného, občianskeho a rodinného práva.

Mgr. Eva Braxatorisová

 

 

   

OZ Prima

 

 

 

 

 

Právny tréning pre pracovníkov OZ v oblasti právnej argumentácie a aplikácie právnych predpisov týkajúcich sa sociálnej práce.

JUDr. Branislav Krivošík

 

 

   

OZ Trvalka

 

 

 

 

 

Právne nakoncipovanie dohody o spolupráci s pedagógmi, revízia a doplnenie stanov združenia a revízia dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa OZ.

Vyučujúci PraF UK 

 

 

   

Ynet

 

 

 

 

 

Právna konzultácia možnosti elektronického hlasovania na valnom zhromaždení, výklad právnych predpisov určených OZ, právna pomoc pri vypracovaní smerníc a prevádzkových poriadkov.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Marián Porvažník

 

 

   

Nadácia Pontis

 

 

 

 

 

Právna konzultácia a pomoc vo veci ochrany autorských práv k fotografiám nepočujúceho fotografa.

Mgr. Róbert Bános

 

 

   

Dobrá Krajina, Nadácia Pontis

 

 

 

 

 

Výber a právne nakoncipovanie najvhodnejšieho typu zmluvy pre darcovský portál DobraKrajina.sk medzi Dobrou krajinou a neziskovkami ako prijímateľmi darov od individuálnych darcov.

Mgr. Róbert Bános

 

 

   

Detská organizácia Fénix

 

 

 

 

 

Právny výklad zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre pracovníkov organizácie.

       2013

                       

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová, advokátka spolupracujúca s AK Škubla & Partneri s.r.o.

       

C.A.R.D.O.

         

Právne nakoncipovala vzorových zmlúv o dobrovoľníckej práci s dobrovoľníkmi doma aj v zahraničí.

Krivak & Co., s.r.o. / JUDr. Jana Štulrajterová

       

OZ Myslím- Centrum kultúry epočujúcich

         

Vypracovanie všeobecnéých podmienok poskytovania kurzov posunkového jazyka. Právne poradenstvo v súvislosti s príkaznými zmluvami a zmluvami o dielo a pomohla právnou konzultáciou k novele zákona o službách zamestnanosti.

JUDr. Tomáš Kozovský

       

Spoločenstvo čitateľov Biblie

         

Právna revízia stanov a právnu pomoc pri zmene  názvu organizácie.

Mgr. Róbert Bános

       

Non-Profit Organization Nochlezhka (Homelessness)

         

Právna analýza v rámci komparatívneho výskumu pre ruskú humanitárnu organizáciu pre bezdomovcov, Non-Profit Organization Nochlezhka (Homelessness) vo veci systémových opatrení na zabezpečenie transparentnosti realitných transakcií na Slovensku.

       2012

                   

                                     

ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o./ JUDr. Hana Voleková, LL.M.

       

OZ P-Mat

         

Právne spripomienkovanie zmluvných podmienkok pobytových akcií pre mladé talenty v matematike, fyzike a ostatných prírodných vedách.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

       

NGO Center for Education, Counseling and Research

         

Právna analýza v rámci komparatívneho výskumu pre chorvátsku neziskovú organizáciu Center for Education, Counseling and Resea.

VASIL & Partners, JUDr. Imrich Vasiľ, LL.B., LL.M. a Hillbridges, s.r.o.

       

OZ Slovenský skauting

         

Právne poradenstvo OZ Slovenský skauting v otázke možnosti ochrany know-how, vizuálnych prvkov a právnej ochrany pred poškodzovaním dobrého mena.

Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj, transparentnosť a podpora demokracie

2016

             
bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.   Zasadnutie Národného
konventu o EÚ v Albánsku
        Zasadnutie Národného konventu o EÚ v Albánsku Reprezentácia Slovenska na zasadnutí pracovnej skupiny, ktorá pracuje na projekte Národného konventu o EU v Albánsku. Projekt sa zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií v Albánsku, na posilnenie kapacít Albánska na rokovania s EÚ.
Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Andrej Adamčík   CEEV Živica         Vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu bezúročných pôžičiek v živcoch, kde sú prijímatelia mestá alebo obce.

       2015

             
Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula   OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle         Právne zastupovanie OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle pri štyroch žalobách proti Ministerstvu vnútra SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.
Vyučujúci PraF UK    Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Právna konzultácia vo veci odporučenia pre obce a mestá, aby jedným z kritérií pre účasť vo výberovom konaní na pracovnú pozíciu bolo aj zverejnenie profesného životopisu úspešných uchádzačov. Právne stanovisko v oblasti práva na ochranu osobných údajov vo veci potenciálneho zverejňovania evidenčného čísla vozidla na verejnom portáli.
Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Andrej Adamčík   CEEV Živica         Vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu živcov ako súčasť mzdy a odmien zamestnancom.

        2014

             
White & Case, s.r.o./ JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Radoslav Pálka   Nadácia Pontis         Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci pre program expertíznej pro bono pomoci Hlavy pomáhajú v Nadácii Pontis.
Vyučujúci PraF UK    OZ Človek v ohrození         Právna úprava zrušenia súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní. Študenti tiež vypracovali analýzu doterajších verejných obstarávaní združenia a skúmali, či nedošlo v niektorom prípade k rozdeleniu zákazky.
JUDr. Marián Prievozník, PhD.   Karpatská nadácia         Revízia a právna úprava nadačnej listiny, zmluvy o poskytnutí grantu, darovacej zmluvy a zmluvy o nadačnom fonde. Konzultácie k bezpečnostnému projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

        2013

             
Allen & Overy Bratislava, s.r.o./ JUDr. Zuzana Hečko, LL.M.   Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Právna pomoc NZ Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, aby používanie loga organizácie bolo v súlade s právnou úpravou o ochranných známkach. 
JUDr. Slavomír Dubjel    OZ TATRY         Vypracovanie 3 návrhov noviel zákonov (zákon o správnom konaní, zákon o odpadoch a zákon o priestupkoch) vrátane dôvodových správ, doložiek vybraných vplyvov, doložiek zlučiteľnosti s právom EÚ a vypracovala vzorové podania na prokuratúru a obvodný úrad za neposkytnutie informácií zo strany obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
White & Case, s.r.o./ Mgr. Veronika Pázmányová   CVČ- Trend         Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní - posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.
Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Michal Miko a Mgr. Martina Maňúrová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska         Právna revízia zmlúv o spolupráci OZ so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revíziu Súhlasu rodiča, ktorým rodičia súhlasia s dobrovoľníckou pomocou ich detí pri zabezpečení tejto zbierky.
Mgr. Eva Braxatorisová
  Občan, demokracia a zodpovednosť

        Právny výskum judikatúry a odbornej literatúry v otázke priznávania náhrady nemajetkovej ujmy a jej adekvátnej náhrady.
CLS Čavojský & Partners, s.r.o./ Mgr. Zuzana Koláriková

  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Skoncipovanie pracovnej zmluvy v slovenskom jazyku s výskumníkmi, ktorí sa podieľajú na projekte NEUJOBS financovanom zo zdrojov Európskej komisie.
G&G IURISCONSULTI s.r.o./ Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis         Právne poradenstvo organizácii v otázke ďalšieho postupu pri vymáhaní dlhu.
G&G IURISCONSULTI s.r.o./ Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis         Spripomienkovanie zmluvy týkajúcej sa veľkého grantu
JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA   Rodinné centrum Macko         Právna revízia a doplnenie stanov organizácie.Právne poradenstvo organizácii a prípadné právne zastupovanie organizácie v otázke ďalšieho postupu pri žiadaní Mestskej časti BA – Dúbravka o právne ošetrenie prenájmu verejnej záhrady.
JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA   Materské centrum HOJDANA, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Skupinová právna konzultácia vo veci právneho ošetrenia podporných činností organizácie s drobným príjmom.
White & Case, s.r.o./ Mgr. Peter Hodal   Nadácia Pontis         Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní - posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.

      2012

             
Salans Europe LLP, organizačná zložka/ Mgr. Martin Mendel

  NZ Úsmev         Pro bono právne poradenstvo NZ Úsmev v otázke posúdenia postupu VÚC voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.
bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Ivana Kováčová

  Nadácia Pontis         Nastavenie zmluvného systému pre pilotný projekt Vecné dary, ktorý spojí ponuku firemných darcov a dopyt príjemcov z neziskového sektora.
G&G IURISCONSULTI s.r.o./ Mgr. Katarína Gallová   Nadácia Pontis         Revízia zmlúv s fyzickými osobami ako grantistami v zahraničí, ktoré sú uzatvárané pri poskytnutí grantu v rámci nadačných projektov rozvojovej spolupráce. Zároveň spripomienkovala zmluvu týkajúcu sa konkrétneho grantu z nadačného fondu.
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.   Inšitút pre dobre spravovanú spoločnosť          Skoncipovanie pracovnej zmluvy s výskumníkmi, ktorí sa podieľajú na projekte NEUJOBS financovanom zo zdrojov Európskej komisie.
Mgr. Róbert Bános, advokát   Nadácia Pontis         Právne zastupovanie a riešenie problému s UPSVAR vo veci ohrozenia jej podnikateľkej aktivity v Prievidzi.
JUDr. Marián Sikora   OZ K veci         Právna analýza zmluvy Obecného úradu v Bernolákove pre OZ K veci, ktoré má podozrenie na uzavretie zmluvy za nevýhodných podmienok pre obec.

      2011

             
White & Case, s.r.o. / 
Mgr. Peter Hodál
a KUTAN & PARTNERS, s.r.o./ Mgr. Stanislava Toboláková

  Nadácia Pontis         Právna konzultácia k postupu a špecifikám pri verejnom obstarávaní v oblasti rozvojovej spolupráce podľa novej úpravy legislatívy, vrátane analýzy možných problémov a ich prevencie.
KUTAN & PARTNERS s.r.o./ Mgr. Stanislava Toboláková    Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske          Právne poradenstvo vo veci spätného získania hnuteľného majetku DHZ, ktorý zadržiava obec Nitrianske Pravno. 
White & Case, s.r.o. / Mgr. Silvia Belovičová

  OZ Fontis         Spripomienkovanie návrhu rozsiahlej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.
JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA   NO FarmReal GDK         Nastavenie zmluvného systému pre pilotný projekt podpory lokálneho poľnohospodárstva a nakoncipovala vzor zmluvy s konečným spotrebiteľom a farmármi. 
Steiner & Associates s.r.o./ Mgr. Pavel Steiner    The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe          Právne stanovisko pre NGO pôsobiacu v Maďarsku, k otázke možnosti v rámci slovenskej legislatívy získať vratky DPH z nakúpeného tovaru a služieb na území SR. 
Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Bruno Štefánik    NGO Fedaration of Nepal           Právna analýza slovenskej legislatívy týkajúcej sa neziskových organizácií, ich registrácie, možnosti asignácie dane, vrátane možnosti prijímania grantov zo zahraničia.
Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Bruno Štefánik    NO United way, Romania         Právna analýza v rámci medzinárodného komparatívneho výskumu pre NO United way, Romania na tému daňových stimulov pre filantropiu za účelom presadenia lepšej legislatívnej štruktúry v Rumunsku. 

 

 

 

Kultúra, umenie

   
     
2015

             
DLA Piper WEISS-TESSBACH/ Mgr. Daniela Končierová   OZ Hrad Uhrovec       Právna revízia novej nájomnej zmluvy medzi OZ a Rímskokatolíckou cirkvou Nitra.

      2014

         

 

JUDr. Katarína Dolnáková   OZ Hafiry       Právne poradenstvo pre organizáciu a jej členov: Ako zabezpečiť vyplatenie odmien za účasť na natáčaní reklamy pre tanečníkov organizácie.

      2013

         

 

Mgr. Róbert Bános, advokát   Trenčianske Hradné Divadlo       Vypracovanie kúpnej zmluvy a autorskej zmluvy pre OZ.
VASIL & Partners, JUDr. Imrich Vasiľ, LL.B., LL.M., advokát/ JUDr. Radoslava Žemličková   OZ Hory a mesto       Právna revízia a korekcia príkaznej zmluvy, dohody o vykonaní práce a zmluvy o reklamnej spolupráci pre občianske združenie. 
Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.   Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)       Právna konzultácia organizácií v otázke poskytovania kníh a publikácií z vnútornej knižnice, ktorá nie je založená na základe zákona o knižniciach a organizácia ju využíva iba ako interné vybavenie.

       2012

         

 

JUDr. Branislav Krivošík   Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva       Právne poradenstvo Nadácii pre záchranu kultúrneho dedičstva v otázke zabránenia likvidácie nadácie štátom.

       2011

         

 

JUDr. Róbert Fatura   Združenie hradu Bystrica       Vypracovane nájomnej zmluvy pre Združenie hradu Bystrica definujúcu správu a užívanie hradu, spracovanie dokumentácie k bezpečnosti práce na hradu. Poskytnutie právneho poradenstvoa v komunikácii s majiteľom hradu – Mestom Považská Bystrica.
JUDr. Marián Sikora   Materské centrum Nevedko       Právne poradenstvo vo veci zmluvnej úpravy bezodplatného poskytnutia priestorov centru zo strany Kultúrneho domu A. Hlinku.

 

Verejný priestor, životné prostredie a ochrana zvierat


2016

         

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Marián Porvažník

  OZ Priatelia Zeme- SPZ   Revízia stanov OZ. Právny výklad súvisiaci so zákazom spaľovania odpadov. Nakoncipovanie Dohody o triedení a kompostovaní odpadov medzi občanmi a samosprávou.Právny výklad ustanovení zákona o odpadoch.
bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Ivana Kováčová

  OZ Free Food   Právna pomoc v otázke súvisiacej s potravinami, potravinovým odpadom, darovaním potravín za účelom nastavenia konceptu bistra.

        2015

     

 

JUDr. Tijana Ćećezová   OZ The Most   Právne poradenstvo a stanovisko v oblasti stavebného zákona pre účely negociácie zmluvných vzťahov s bratislavským magistrátom.
Allen & Overy /Mgr. Tomáš Demo a bnt attorneys-at-law, s.r.o./ JUDr. Martin Provazník

  OZ Cyklokoalícia   Právna stratégia na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu pre chodcov v Bratislave. Právna stratégia je jedným z výstupov z 12-hodinového Pro Bono Maratónu, ktorý organizovala Nadácia Pontis.
Vyučujúci PraF UK / Kinstellar, s.r.o., Mgr. Michaela Némethová   Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy   Nakoncipovanie zmlúv medzi OZ a klientmi, ktorým OZ poskytuje vodiacich psov.

        2013

     

 

Advokátska kancelária Mišík s.r.o./ Mgr. Michal Kiča   Ochrana dravcov na Slovensku   Tréning právnej argumentácie pri uplatňovaní ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pre organizáciu tiež pro bono vypracoval stanovisko, ktoré bude pre jej pracovníkov zdrojom právnej argumentácie pri ďalšej práci v oblasti ochrany prírody a predovšetkým pri konaniach o určovanie územných a časových obmedzení výkonu činností, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na ochranu dravých vtákov.

         2012

     

 

ADVOKÁTI s.r.o./ Mgr. Tereza Sedláková a Mgr. Milan Ježovica

  OZ TATRY   Právne naformulovanie žalobných petitov v troch žalobách, vypracovalie návrhu zmluvy o údržbe a návrhu na vydanie platobného rozkazu.
Advokátska kancelária JUDr. Anny Kubovičovej   Sloboda zvierat   Právne spracovanie pripomienok organizácie k zákonu o veterinárnej starostlivosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky