Pridajte sa k advokátom, ktorým záleží na verejnom prospechu

Pripojte sa k skupine advokátov a advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorí bezplatne pomáhajú mimovládnym organizáciám a klientom v núdzi.

Ako advokát/ka máte šancu pomôcť v citlivých, niekedy veľmi náročných spoločenských témach, ktorých (ne)riešenie má dopad na celú spoločnosť. Okrem expertnej právnej pomoci v konkrétnom probléme vaša pomoc prinesie i neoceniteľnú hodnotu v podobe zvýšeného právneho povedomia u ľudí, ktorí pôsobia v neziskovom sektore.

Členstvom v programe Advokáti Pro Bono získate

 • celoročný vstup do online členskej zóny s prehľadom aktuálnych žiadostí o bezplatnú právnu pomoc od overených neziskových organizácii, ktoré riešia širokú škálu tém od sociálnych, environmentálnych až po ľudskoprávne;
 • rôznorodosť vo výbere typu pro bono pomoci od práce priamo „od vášho stola“ napr. revíziou zmlúv, cez poskytnutie právneho tréningu pre pracovníkov organizácie, až po riešenie systémových legislatívnych otázok v rámci pracovnej skupiny;
 • účasť na odbornom tréningu vo vybranej oblasti práva, ktorý organizujeme pre advokátov raz ročne;
 • účasť na tematických seminároch zameraných na prácu neziskových organizácií a systémové problémy v oblastiach ich pôsobenia;
 • účasť na výročnom stretnutí členov programu.

Stiahnite si náš prehľadný informačný materiál k výhodám členstva.

Z kancelárií, ktoré sú našimi členmi, sa do pro bono právnej pomoci aktívne zapájajú všetky úrovne pracovníkov, advokáti – partneri, advokáti, aj advokátski koncipienti. Vážime si aj aktívnu pomoc samostatne pôsobiacich advokátov.

Od spustenia programu v júni 2011 sa nám do konca roku 2016 podarilo pomôcť viac ako 160-tim organizáciám.

V prípade záujmu zapojiť sa do programu nás kontaktujte.

 • Žiadosti neziskových organizácií o bezplatnú právnu pomoc zbierame celoročne formou otvorenej elektronickej výzvy.
 • Každú prijatú žiadosť preveríme, či patrí do oblasti, ktorej sa program venuje, či je právnej povahy, či obsahuje potrebné informácie a spĺňa v plnom rozsahu podmienky programu.
 • Žiadosti zaradené do programu posúvame podľa ich charakteru do online Newslettra prístupného v členskej zóne na našom webe, do Právnej kliniky mimovládneho sektora, alebo žiadosť zasielame adresne kanceláriám, resp. advokátom, ktorí majú o danú tému záujem alebo voľné časové kapacity.
 • Žiadosť bude pridelená tomu, kto sa prihlási písomne e-mailom ako prvý. Ak sa prihlási viacero advokátov na jeden prípad, Nadácia Pontis navrhne možnosť spolupráce, resp. rozdelenia práce, ak je to z povahy žiadosti možné a zmysluplné.
 • Následne advokáta prepojíme s vybraným žiadateľom o právnu pomoc – kontaktnou osobou za neziskovú organizáciu a iniciujeme osobné stretnutie, na ktorom si obe strany dohodnú nastavenie spolupráce.
 • Pro bono spoluprácu na konkrétnom prípade priebežne monitorujeme a po jej ukončení vyhodnocujeme na základe evaluačného dotazníka.
 • Po ukončení spolupráce zverejníme stručnú informáciu o jej zameraní v krátkom článku alebo v prehľade úspešných spoluprác.

Členstvo v programe je založené na dobrovoľnosti a je otvorené všetkým advokátom a advokátskym kanceláriám pôsobiacim na Slovensku. Členovia programu svojím podpisom Pro Bono deklarácie vyjadrujú súhlas s pro bono princípmi a pravidlami iniciatívy Advokáti Pro Bono.

Členstvom v programe ďalej súhlasia s podmienkami programu Advokáti Pro Bono, ktoré sú v aktuálnej verzií platné od 20. januára 2014. Podmienky sú rovnako záväzné aj pre neziskové organizácie, ktorých žiadosti prijímame do programu.

Program Advokáti Pro Bono do veľkej miery financujeme z vlastných prostriedkov nadácie. Získavanie grantov na takýto program je aj v zahraničí (zo skúseností našich partnerských organizácií) náročné. V roku 2011 sa nám podarilo získať na rozbeh programu grant od Európskej komisie, v roku 2012 sme získali menší grant od partnerskej organizácie PILnet na odborný seminár Súdnictvo priateľské k dieťaťu. V roku 2014 nás podporila spoločnosť Slovenské elektrárne prostredníctvom  grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrární na rozbeh pracovnej skupiny zameranej na podporu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Prehľad súčasných donorov si môžete prezrieť tu.

Udržateľnosť programu Advokáti Pro Bono závisí od viaczdrojového financovania. Pre jej posilnenie sme  od januára 2014 zaviedli systém ročných príspevkov na administráciu programu od zapojených advokátskych subjektov, ktoré využívajú naše služby sprostredkovateľa.

Výška príspevkov na administráciu programu závisí od počtu odborných pracovníkov v advokátskej kancelárií:

Počet advokátov a advokátskych koncipientov Výška ročného príspevku
0 – 10 500 €
11 a viac 750 €

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.