Advokáti už pomohli vyše 160 neziskovým organizáciám

V akých oblastiach pomáhajú advokáti najčastejšie a čomu všetkému sa v rámci Advokátov Pro Bono venujeme?

Advokáti pomáhajú neziskovkám rôznymi spôsobmi právnej pomoci. Najčastejšie si vyberajú z Newslettra (zoznamu žiadostí neziskoviek o právnu pomoc), ktorý im zasielame každý štvrťrok. Spolupráce tohto druhu sú obyčajne jednorazové a majú inštitucionálny charakter.

Advokáti tiež občas vyškoľujú organizácie alebo ich klientov v témach, ktoré ich najčastejšie zaujímajú, alebo s ktorými sa ich klienti potrebujú oboznámiť.

Niektorým žiadostiam sa venujú študenti v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora, ktorý každý semester organizujeme spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Advokáti tak pomáhajú nielen organizáciám, ale zároveň prakticky vzdelávajú novú generáciu právnikov.

Advokáti pomáhajú nielen neziskovkám, ale v niektorých prípadoch aj ich klientom, v prípade, že došlo k vážnemu porušeniu ich práv alebo vyriešenie ich problému je vo verejnom záujme (strategická litigácia). Na jar roku 2016 sme začali spolupracovať s PraF UK na Študentskej právnej poradni, kde môžu advokáti robiť supervíziu študentom, pomáhajúcim fyzickým osobám z marginalizovaných alebo inak ohrozených komunít.

Individuálnym klientom – ľuďom bez domova, advokáti pomáhajú aj v Právnej klinike pre ľudí bez domova, ktorú sme otvorili v marci 2016. V programe sa navyše venujeme systémovému riešeniu bezdomovectva a konkrétne sa zameriavame na možnosti oddlženia tejto sociálne a ekonomicky vylúčenej skupine obyvateľstva.

Prehľad toho najzaujímavejšieho čo sa v programe za posledné roky udialo si môžete prečítať vo výročných správach:

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Ľudské práva, práva detí, utečenecká problematika, marginalizované a ohrozené komunity, LGBT

 2017

Schönherr/Mgr. Soňa Hekelová O.z. Združenie zástupcov neštátnych detských domovov (ZZNDeD) Posúdenie zákonnosti postupu Úradu komisára pre deti v súvislosti s vykonávanými inšpekciami.
Mgr. Gabriela Hornáčková Aspekt Revízia a poradenstvo v súvislosti so zmenou autorského zákona pri autorských zmluvách zmluve o dielo a dohodách ktoré organizácia používa.Revízia a poradenstvo v súvislosti so zmenou autorského zákona pri autorských zmluvách zmluve o dielo a dohodách ktoré organizácia používa.
DELL / JUDr. Ing. Zdenka Hrubešová Návrat, o.z. Interpretácia Zákona o rodine v súvislosti so súhlasom rodičov vo veci osvojenia dieťaťa.

2016

White&Case, s.r.o./JUDr. Vladimír Ivančo, Tomáš Morochovič

 

OZ Iniciatíva Inakosť Právna analýza dopadov novely Ústavy SR na nezosobášené páry a, osamelé matky a otcov a na páry rovnakého pohlavia a právne posúdenie jej súladu s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR a právom EÚ.
White&Case, s.r.o./Mgr. Kristína Klenová

 

OZ TransFúzia Právne poradenstvo a právna pomoc pri zastupovaní dieťaťa vo vzťahu k vedeniu školy, aby bolo dieťaťu umožnené fungovať v škole v preferovanej mužskej identite.
bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vlado Kordoš, LL.M. Liga za ľudské práva 1. Právne zastúpenie klientov Ligy v konaní pred súdmi vo veciach zaistenia / vyhostenia s osobitým zameraním na zraniteľné skupiny (možnosť výberu prípadu podľa záujmu a kapacít)
2. Právna analýza jednotlivých čiastkových problematických oblastí pre účely advokácie témy (možnosť výberu čiastkovej problematiky na analýzu podľa záujmu a kapacít)
Squire Patton Boggs/ JUDr. Stanislav Ďurica Slovenská humanitná rada Komplexná revízia pracovno-právnych dokumentov vrátane pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Návrh riešeníia štruktúry pracovných vzťahov vo vzťahu k financovaniu jednotlivých projektov.
Kinstellar/Mgr. Dáša Labašová

 

Aspekt  Nakoncipovanie verejne dostupných vzorov zmlúv s komentárom. Právne poradenstvo ku konkrétnym nejasnostiam: autorská zmluva, zmluva o dielo, dohody.
Mgr. Eva Braxatorisová

 

OZ Návrat  Tréning právnej argumentácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a rodinného práva.
bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

A volunteers´ innitiative, Germany Právny preklad a doplnenie základných chýbajúcich slov do online multilingvistického slovníka primárne pre utečencov a tiež pre dobrovoľníkov, koordinátorov a pod.
Schönherr Transgender Europe Analýza pokrytia služieb zdravotnej starostlivosti a podmienok poistenia pre transsexuálov na Slovensku. Materiál bude žiadateľom použitý na prípravu odporúčaní nastavenia služieb v dvoch Európskych štátoch.

2015

White & Case, s.r.o./ Mgr. Simona Rapavá

 

OZ Iniciatíva Inakosť Právne poradenstvo ohľadom právneho statusu rôznych foriem spolužitia a rodinného života vrátane spolužitia párov rovnakého pohlavia.
White & Case, s.r.o./Mgr. Kristína Klenová

 

OZ TransFúzia Právne poradenstvo a právna pomoc pri zastupovaní dieťaťa vo vzťahu k vedeniu školy, aby bolo dieťaťu umožnené fungovať v škole v preferovanej mužskej identite.
White & Case, s.r.o./ JUDr. Vladimír Ivančo, advokátsky koncipient Tomáš Morochovič

 

OZ Iniciatíva Inakosť Právna analýza súčasného stavu právnej úpravy postavenia rôznych typov rodín, vrátane párov rovnakého pohlavia.
DLA Piper WEISS-TESSBACH/JUDr. Beáta Kušnírová

 

      OZ Odyseus Právna analýza v oblasti ľudských práv ľudí, ktorí sú infikovaní vírusom HIV.
DLA Piper WEISS-TESSBACH/JUDr. Eva Skottke 

 

      Nadácia pre deti Slovenska Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a to najmä zosúladenie činnosti nadácie so zákonnými požiadavkami.
DLA Piper WEISS-TESSBACH

 

      Liga za ľudské práva Zastupovanie klientov Ligy za ľudské práva v konaní pred súdmi vo veciach zaistenia/ vyhostenia zraniteľných skupín.
JUDr. Branislav Krivošík       OZ Návrat Právna konzultácia vo veci návrhu na predbežné opatrenie na vydanie súhlasu s vycestovaním dieťaťa do cudziny, ktoré je v pred osvojiteľskej starostlivosti.
Vyučujúci PraF UK        OZ Brána do života Revízia stanov vnútorného poriadku organizácie a tvorby interných predpisov.
Vyučujúci PraF UK        OZ Odyseus Právna analýza legislatívy v oblasti uplatňovania antidiskriminačného zákona v oblasti sociálnych služieb.
DENTONS Europe CS LLP/ Mgr. Martin Mendel       The European Roma Rights Centre Právna analýza v otázke porušovanie práv bývania Rómov.
Mgr. Eva Braxatorisová       Liga za ľudské práva Právna pomoc v oblasti verejného obstarávania, s podaniami na Európsky súd pre ľudské práva, so žalobami o náhradu škody, v oblasti rodinného práva, vo vzťahu k zachovaniu práva na rodinný a súkromný život, oblasti trestného práva pri zastupovaní najmä na Útvare policajného zaistenia cudzincov.
bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

      P-MAT Nakoncipovanie všeobecných podmienok pre organizáciu sústredení detí pre NZ P-MAT.
bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

      Liga za ľudské práva Nakoncipovanie prehľadu zákonných povinností voči úradom a praktických informácií pri podnikaní na Slovensku pre klienta Ligy za ľudské práva- cudzinca s doplnkovou ochranou.
bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Ivana Kováčová

 

      Liga za ľudské práva Analýza práv a povinností vyplývajúcich Lige za ľudské práva ako obstarávateľovi v oblasti verejného obstarávania.
Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

 

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Právne stanovisko k otázke podpisových práv nevidiacich.
White & Case, s.r.o./Mgr. Zoran Draškovič, Mgr. Lukáš Královič, Marek Samoš

 

      OZ Ženské kruhy Právna analýza zákonov v otázke práv tehotných a rodiacich žien v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.
Mgr. Róbert Bános a JUDr. Jozef Lukajka

 

      Detská organizácia Fénix Právny výklad zákona o ochrane osobných údajov pre pracovníkov OZ Detská organizácia Fénix.
Allen & Overy Bratislava, s.r.o./JUDr. Zuzana Hečko, LL.M., Mgr. Katarína Matulníková

 

      Liga za ľudské práva Právny výklad zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nakoncipovanie dokumentov potrebných na jeho dodržiavanie, najmä z hľadiska úpravy vzťahu medzi organizáciou a jej klientmi.
JUDr. Jozef Boris       Centrum Slniečko, n.o. Právne zastupovanie klientky centra vo veci návrhu na zrušenie styku maloletých detí s otcom s dôrazom na ochranu práv detí.

2013

bnt attorneys-at-law, s.r.o./JUDr. Martin Provazník a Mgr. Filip Takáč

 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  Pripravenie zmluvy o mediálnej spolupráci s človekom, ktorý sa bez nároku na honorár stal „tvárou“ portálu odkazprestarostu.sk.
Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.
Nadácia Pontis Právne stanovisko pre organizáciu: Je podľa platnej právnej úpravy možné, aby organizácia vykonávala výmenu a zber použitého zdravotníckeho materiálu pre ľudí trpiacich drogovou závislosťou priamo v teréne.
JUDr. Tijana Ćećezová OZ Odyseus Poskytnutie vzdelávacieho tréningu pre pracovníkov OZ Odyseus. V rámci seminára sa pracovníci dozvedeli informácie o možnostiach pomoci klientkám združenia, ktoré boli znásilnené a o spôsoboch využitia právnej argumentácie zo zákonov dotýkajúcich sa danej problematiky.
JUDr. Jozef Marko UNICEF Vypracovanie pro bono štúdiu pre maďarskú pobočku medzinárodnej organizácie UNICEF zaoberajúcu sa národnými ukazovateľmi v oblasti politiky justície mladistvých.
Mgr. Eva Braxatorisová Liga za ľudské práva Právna pomoc viacerým klientkám Ligy za ľudské práva v právnych otázkach týkajúcich sa najmä rodinného práva.
bnt attorneys-at-law, s.r.o. OZ Prima Právne stanovisko pre organizáciu: Je podľa platnej právnej úpravy možné, aby organizácia vykonávala výmenu a zber použitého zdravotníckeho materiálu pre ľudí trpiacich drogovou závislosťou priamo v teréne.

     2012

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA/RNDr. Mgr. Silvia Prachová OZ Brána do života Právne zastupovanie klientky OZ Brána do života ako poškodenú v trestnoprávnom konaní. Následne ju pro bono zastupovala aj v rozvodovom konaní.

     2011

bnt attorneys-at-law, s.r.o./JUDr. Margareta Sovová a JUDr. Martin Provazník OZ Prima Vypracovanie právneho stanoviska pre Občianske zruženie Prima k otázke možnosti spáchania trestného činu držby omamnej a psychotropnej látky len zberom injekčných striekačiek a ihiel použitých užívateľmi drog, v ktorých sa nachádzajú zvyšky takýchto látok.
bnt attorneys-at-law, s.r.o. OZ Odyseus Právna analýza v otázke preskúmania zákonných možností realizovať testovanie na protilátky HIV, HCV a syfilisu z kapilárnej krvi prostredníctvom rýchlotestov.
Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.
AIESEC Slovensko  Vypracovanie zmuvy o spolupráci a analýzy vzťahov medzi OZ a s.r.o., ktorej je AIESEC Slovensko jediným spoločníkom z dôvodu zachovania legality jednej z hlavných činností organizácie – sprostredkovania zamestnania.
Allen & Overy Bratislava, s.r.o./Mgr. Katarína Matulníková
OZ Detské centrum

 

Právna konzultácia OZ Detské centrum v otázke výsledku finančnej kontroly a vo veci posúdenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.
JUDr. Elžbieta T. Dutková OZ Návrat Vypracovanie pracovnej zmluvy, zmluvy o prenájme, zmluvy o poskytovaní služieb klientom a zmluvy iného charakteru.
JUDr. Slavomír Dubjel OZ Návrat Právna analýza v otázke riešenia rozporu praxe so zákonom v často sa vyskytujúcich prípadoch odňatia detí v dôsledku hrozby straty bývania alebo nestabilného bývania.
JUDr. Tomáš Kozovský
OZ Odyseus Poradenstvo v otázke zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre ľudí pracujúcich v pouličnom sex-biznise a/alebo pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a žijú s HIV, syfilisom alebo s HCV.
AK JUDr. Anny Kubovičovej/Mgr. Martina Kočíková OZ Návrat Právna analýza v prípade podozrenia z porušenia práv dieťaťa prieťahmi v súdnom konaní.
JUDr. Ján Čarnogurský OZ Návrat Vypracovanie právnej analýzy zmluvy a následným zastupovaním v súdnom konaní.

Chudoba, sociálne začlenenie

2017

bnt attorneys-at-law/ JUDr. Martin Provazník, Mgr. Ing. Dávid Poršula

OZ Odyseus Zapojenie sa do projektu Výmena injekčných striekačiek sa oplatí v rámci podujatia Pro Bono Maratón spolu s Inštitútom finančnej politiky a agentúrou Fipra.

Kinstellar/ JUDr. Tomáš Melišek, JUDr. Dominika Bajzathová

OZ Vagus Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti pomáhajú ľuďom bez domova so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient.

Mgr. Eva Braxatorisová

OZ Misia mladých Právne poradenstvo vo veci porušenia zmluvy zo strany požičiavateľa v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch.

Mgr. Silvia Belovičová/Squire Paton Boggs; JUDr. Martin Porvazník/bnt-attorneys-at-law

25 účastníkov neziskoviek a advokátskych kancelárií Právny tréning pre advokátov a sociálnych pracovníkov. Tréning aj v nadväznosti na stretnutie s CPP ponúkol informácie ohľadom novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazne mení proces oddlženia pre obe zúčastnené skupiny.

Mgr. Gabriela Hornáčková

13 účastníkov z neziskových organizácií Celodenný právny tréning o exekučnom práve v rámci celoročnej iniciatívy Pro Bono Tréningy.

 2016

Squire Patton Boggs/Eva Cibulková

Slovenská humanitná rada Revízia pracovných zmlúv. Revízia partnerskej zmluvy s obcou. Revízia dvoch grantových zmlúv uzatváraných medzi organizáciou a MV SR.

Márton & Partner/Dana Sarah Marton

Človek v tísni Odvolanie sa na odobratie dietata z matkinej starostlivosti a podanie trestneho oznamenia na otca, ktory neopravnene brani styku dietata s matkou.

Mgr. Eva Braxatorisová

Brána do života Právny tréning v oblasti exekucií. Ako sa im vyhnúť a ako si vytvoriť splátkový kalendár.

bnt attorneys-at-law, Krivak&Co., Allen&Overy, Mgr. Gabriela Hornáčková, Mgr. Miroslav Kriak

OZ Proti prúdu, Vagus, Domov sv. Jána z Boha Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti pomáhajú v priestoroch partnerských organizácií priamo ľuďom bez domova a so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient. V roku 2016 advokáti pomáhali spolu 11-tim klientom.

bnt attorneys-at-law a Squire Patton Boggs

OZ Proti prúdu Potreba riešiť komplexný a narastajúci problém bezdomovectva na Slovensku vyústila v roku 2014 do spolupráce medzi OZ Proti prúdu, vydavateľa časopisu Nota Bene a viacerých členov programu Advokáti Pro Bono. Skupina sa časom zmenšila na 2 členov, Squire Patton Boggs a bnt attorneys-at-law, ktorí sa úspešne začlenili do pracovnej skupiny MS SR. Cieľom spolupráce bolo zmeniť podmienky a proces osobného konkurzu tak, aby bol dostupný aj pre tzv. NINA skupinu dlžníkov (No Income No Assets), aby nebol taký nákladný a aby obsahoval určité mechanizmy na prevenciu vzniku bezdomovectva. Novela zákona s účinnosťou od 1. marca 2017 nastavila kritéria vstupu do procesu oddlženia (formou konkurzu či splátkového kalendára) tak, že do neho môže vstúpiť veľká väčšina ľudí bez domova. Povinné zastupovanie dlžníkov Centrom právnej pomoci zároveň vytvára možnosť nadviazania dlhodobejšej sociálnej spolupráce s dlžníkmi.

DELL/Zdenka Hrubešová

Depaul Právne stanovisko ohľadne práv klientov organizácie (často dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení) a taktiež poskytovateľa sociálnej služby (MVO) voči zdravotníckym zariadeniam a centrum rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP).

JUDr. Roman Dula

Spoločnosť ľudí dobrej vôle Právne zastupovanie pri štyroch žalobách podaných občianskym združením proti MV SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

RELEVANS, s. r. o./JUDr. Branislav Krivošík

15 účastníkov z neziskových organizácií Právny tréning o exekučnom práve, ktorý ponúkol praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Mgr. Gabriela Hornáčková, Mgr. Miroslav Kriak

8 účastníkov z neziskových organizácií Právny tréning o exekučnom práve, ktorý ponúkol praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Mgr. Eva Braxatorisová

Neziskové organizácie v zastúpení OZ Proti prúdu Prípadová štúdia v oblasti postavenia sociálneho pracovníka voči orgánom činným v trestnom konaní a súdom.

2015

Mgr. Peter Hodál

Nadácia Pontis Právne poradenstvo ohľadom legislatívnych zmien v zákone o konkurze týkajúcich sa fyzických osôb v predlžení a odpustenie dlhu fyzickým osobám bez príjmu a majetku.

JUDr. Vladimír Ivančo

OZ Šanca pre nechcených Právneho poradenstva v súvislosti s preskúmaním vzorovej pracovnej zmluvy so zamestnancami organizácie a vyhotovenie vzorovej zmluvy o dielo a zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Hillbridges, s.r.o./ advokátska koncipientka Martina Pondušová 

OZ Proti Prúdu  Právne poradenstvo vo veci riešenia konfliktu s p. Andreou Kundrovou, ktorá si aktuálne nárokuje na finančnú odmenu za podnet na projekt Nosiči batožiny.

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M

Relevant n.o. Poradenstvo v oblasti pracovného práva, revízia zmluvy o spolupráci s detským domovom, poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Mgr. Eva Braxatorisová

OZ Ulita Právne konzultácie z oblasti občianskeho, trestného a obchodného práva a zastupovanie klientky pri postupe v exekučnom konaní.

White & Case, s.r.o./Mgr. Peter Hodál

OZ Proti prúdu Poskytnutie spolupráce zameranej na systémové riešenie bezdomovectva v oblasti problematiky zadlženosti.

2014

JUDr. Róbert Fatura

OZ Návrat Právne nakoncipovanie zmlúv pre OZ.

Hillbridges, s.r.o/Mgr. Martin Sopúšek

Epic Právna analýza právnych predpisov SR a nariadení EÚ v oblasti sociálnej pomoci v SR, v rámci tzv. udržateľných projektov súvisiacich s podporou určenou pre vytvárania pracovných miest pre ťažko zamestnateľné skupiny.

Vyučujúci PraF UK

go-ok Právna analýza zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nakoncipovanie interných dokumentov potrebných na jeho dodržiavanie.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Ivana Kováčová

OZ Relevant Právna revízia pracovných a nájomných zmlúv uzatváraných OZ, právna konzultácia a pomoc pri založení podniku so sociálnym dopadom a právne poradenstvo v otázke ochrany osobných údajov.

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

OZ Ulita Právna pomoc v otázke ďalšieho postupu pri porušení zmluvy zo strany dodávateľa.

Mgr. Róbert Bános

KUKo Právna revízia zmluvy o prenájme uzatvorenej medzi UZ a mestom Trenčín, právna konzultácia vo veci právneho ošetrenia vzťahu združenia so správcom budovy.

Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula

Združenie mladých Rómov Nakoncipovanie zmluvy o prenájme pozemku a zastupoval Združenie mladých Rómov v komunikácii s prenajímateľom.

Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula

OZ Barlička Právna konzultácia ohľadom registrácie ochrannej známky na názov združenia, revízia zmlúv uzatváraných organizáciou z hľadiska ich súladu s platnou legislatívou.

Mgr. Róbert Bános

OZ Mamám Slovenska Online poradenstvo v oblasti pracovného a rodinného práva.

Vyučujúci PraF UK /Mgr. Eva Braxatorisová

 OZ Prima Právne poradenstvo týkajúce sa možnosti státia služobného auta OZ, fungujúceho ako stanica pre jeho klientov, na verejných priestranstvách.

Lexpert s.r.o./JUDr. Roman Dula

 Združenie mladých Rómov Príprava návrhu zmluvy o prenájme parcely pri komunitnom centre a právne zastupovanie organizácie v ďalšom dialógu s prenajímateľom, s cieľom uzavrieť predmetnú zmluvu.

2013

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

 DEPAUL Slovensko Právne poradenstvo organizácii pri formulovaní interných smerníc.

JUDr. Jozef Boris

 Inštitút pre rovnosť príležitostí Právne poradenstvo klientke organizácie pri hrozbe straty majetku exekúciou.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA/ RNDr. Mgr. Silvia Prachová

Únia materských centier Právna revízia stanov a vnútorného poriadku organizácie a poskytla jej pracovníčkam právnu konzultáciu vo veci plagiátorstva akcie Míľa pre mamu inými organizáciami.

Advokátska kancelária JUDr. Stanislava Jakubčíka

 OZ Návrat Právne poradenstvo a zastupovanie klientky OZ Návrat, ktorá uzavrela spotrebiteľský úver s výrazne nevýhodnými podmienkami.

Mgr. Eva Braxatorisová

 OZ Návrat Právna pomoc a odborné právne poradenstvo klientom OZ Návrat. Išlo hlavne o rodiny na hranici chudoby v procese ich sanácie, kedy im hrozí odňatie detí.

JUDr. Slavomír Dubjel

 OZ Návrat  Právne poradenstvo pre klientku OZ Návrat v otázke spísania závetu.  

2012

CLS Čavojský & Partners, s.r.o./ JUDr. Lenka Pargáčová

  DEPAUL Slovensko Formulácia niektorých interných smerníc regulujúcich rôzne činnosti tejto organizácie.

JUDr. Branislav Krivošík

  OZ Návrat Pomoc klientke OZ Návrat, pre ktorú vypracoval právny postup pri riešení osobného bankrotu.

Zdravie, ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich inklúzia

2017

Schönherr/ Mgr. Soňa Hekelová

BENI klub o.z. 1. Žiadosť o zaradenie športovej metodiky do evidencie na Úrade priemyselného vlastníctva SR

2. Právne poradenstvo vo veci ochrany autorských práv tvorcov športovej metodiky

Bnt-attorneys-at-law/JUDr. Martin Provazník; Mgr. Ing. Dávid Poršula

OZ Odyseus Zapojenie sa do projektu Výmena injekčných striekačiek sa oplatí v rámci podujatia Pro Bono Maratón spolu s Inštitútom finančnej politiky a Fiprou.

Kinstellar, s.r.o.

Medicc – Spolu proti rakovine, o.z. Právne poradenstvo vo veci publikovania odborných článkov bez súhlasu autora.

       2016

JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Patrik Giertl

OZ Nepočujúce Dieťa Analýza právnych predpisov pre OZ Nepočujúce Dieťa súvisiaca so zdravotným poistením a platbou zo strany poisťovní za špeciálne zdravotnícke zariadenie – kochleárny impantát pre sluchovo postihnuté deti.

JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Radoslav Pálka

AKU Spoločnosť Slovensko a Česko, o.z. Právne poradenstvo OZ AKUSSAC, pacientskemu združeniu, v súvislosti so zamestnaneckými právami pacientov s diagnózou AKU (alkaptonúria, choroba „čiernych kostí“ je dedičná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu).

Krivak & Co./Jana Štulrajterová

Nadácia Pontis, onlinetmlocnik.sk Právna analýza k novele zákona o sociálnych službách s cieľom budúcej advokácie za financovanie online služby pre Nepočujúcich www.onlinetlmočnik.sk ako sociálnej služby štátom.

Squire Patton Boggs/Eva Cibulková

Archa Vypracovanie návrhu vkladu nehnuteľnosti do katastru nehnuteľností.

Squire Patton Boggs/ Mgr. Silvia Belovičová

EPIC Právne poradenstvo vo veci vyhodnotenia jednotlivých modelov zamestnávania klientov organizácie v rámci projektu Deafinitely Clean a návrh kauzúl o zodpovednosti za možnú škodu, bezpečnosti pri práci, pravidiel spolupráce a etických štandardov organizácie.

Márton & Partner/Mgr. Dana Sarah Márton

Brána do života Zastupovanie klientky centra na súdnom pojednávaní vo veci sexuálneho zneužitia.

Advokátska kancelária Miškolci Legal

Autistické centrum Andreas n.o.
Právny výklad práv a povinností súkromnej poradne n.o. Andreas pri nakladaní s verejnými prostriedkami (dotácie) v súvislosti so zákonom o rozpočtových pravidlách a ďalšou legislatívou a úprava stanov organizácie.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michaela Némethová

PRIMA n.o.- domov sociálnych služieb pre dospelých Právna pomoc v oblasti revízie zmlúv, kontrola prevádzkového poriadku a pomoc pri príprave interných predpisov.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora

  Centrum včasnej intervencie Žilina
Právna pomoc v oblasti revízie novovzniknutej zmluvy medzi klientom a CVI, zhrnutie nadnárodných legislatívnych argumentov pri následnej obhajobe financovania CVI na Slovensku štátom.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora/ JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.

  DSS Most
Právny výklad a konzultácia zákona o sociálnych službách v súvislosti so zodpovednosťou zamestnancov a riaditeľa rehabilitačného strediska za zdravie a bezpečnosť klientov a revízia zmlúv uzatváraných medzi neziskovou organizáciou a klientmi.

Majerník & Miháliková/ Mgr. Lenka Kmeťová

  OZ Malíček Vypracovanie dohody o spolupráci s dobrovoľníkmi, dohody o spolupráci s partnermi / sponzormi a zmluvy o prenájme hmotnej veci.

bnt attorneys-at-law/ Vlado Kordoš

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Revízia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Právne poradenstvo vo veci čiastočnej alebo chýbajúcej úhrady za sociálnu službu.

       2015

   

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

  Nadácia Pontis Právna revízia zmluvného systému v rámci projektu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex na podporu ľudí so sklerózou multiplex.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Marián Porvažník

  Vznikajúce OZ na pomoc dospelým kardipacientom Právne nakoncipovanie stanov vznikajúceho občianskeho združenia.

Krivak & Co., s.r.o./ JUDr. Jana Štulrajterová, Mgr. Marianna Čopíková

  Nadácia Pontis Pripravenie podkladov pre Nadáciu Pontis na vypracovanie právnej analýzy k novele zákona o sociálnych službách. Cieľom bude advokácia za financovanie online služby pre nepočujúcich, www.onlinetlmočnik.sk, ako sociálnej služby štátom.

        2014

 

Mgr. Eva Braxatorisová

  OZ Návrat Právne konzultácie pri koncipovaní návrhov na novelizáciu Zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele detí. Právna pomoc pri zložitých procesných veciach v konkrétnych klientských prípadoch.

Krivak & Co., s.r.o./ JUDr. Jana Štulrajterová

  OZ Myslím – Centrum kultúry Nepočujúcich

 

Právna revízia súhlasu klientov s poskytovanými službami a právna konzultácia k použitiu rôznych typov zmlúv o spolupráci.

JUDr. Tomáš Kozovský

  Výcviková škola pre vodiacich psov, Junior Achievement Slovensko Právna konzultácia v oblasti registrácie NZ. Právna konzultácia nevyhnutnosti zmeny pravnej formy z neziskovej organizácií na občianske združenie.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Filip Takáč

  Klub detskej nádeje Právna revízia pripravovanej zmluvy medzi Klubom detskej nádeje a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre a stanov Klubu detskej nádeje.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Pavol Benčo

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Právna pomoc pri nastavení podmienok zabezpečenia vplyvu organizácie ako zriaďovateľa na činnosť ňou založenej obchodnej spoločnosti.

        2013

   

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Katarína Babiaková

  Nadácia Pontis Právnu konzultáciu k zmluve o výpožičke pre pacientov v rámci programu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex.

JUDr. Ladislav Csákó

  Spoločnosť detskej onkológie Košice

 

Právna revízia pracovnej zmluvy.

Mgr. Zuzana Kolenová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Posúdenie návrhu zmluvy s klientom o poskytovaní špeciálneho sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie a zmluvy s VÚC o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  NO Svetielko pomoci Právne poradenstvo organizácii v prípade možného problému pri poskytovaní služieb mobilného detského hospicu na východe Slovenska.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michal Miko a Mgr. Martina Maňúrová

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Právna revízia zmlúv o spolupráci OZ so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revíziu súhlasu rodiča, ktorým rodičia súhlasia s dobrovoľníckou pomocou ich detí pri zabezpečení tejto zbierky.

Kinstellar,s.r.o./JUDr. Tomáš Melišek a advokátska koncipientka Zuzana Rosinová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Poradenstvo vo veci ekonomicko-právneho postavenia organizačnej jednotky občianskeho združenia.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Bruno Štefánik

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

Právna revízia dvoch zmlúv o spolupráci únie so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revízia súhlasu rodiča.

JUDr. Branislav Krivošík

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Právna revízia 7 zmlúv týkajúcich sa psov v programoch Výcvikovej školy pre vodiacich psov.

       2012

   

JUDr. Ladislav Csákó

  Spoločnosti detskej onkológie Košice Právne nakoncipovanie dohody o pracovnej činnosti a právnu konzultáciu v otázke možnosti NZ zúčastniť sa verejnej súťaže.

Advokátska kancelária Miškolci Legal

  Autistické centrum Andreas, n.o. Právna analýza interných kompetencií k podpisovaniu dokumentov.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./JUDr. Martin Provazník, Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Filip Takáč

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vypracovanie právneho stanovisko pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako potenciálneho zriaďovateľa krajských rehabilitačných stredísk ohľadom súvisiacich plánovaných zmien v právnej organizácii v rámci vnútornej štruktúry.

      2011

   

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová, advokátka spolupracujúca s AK Škubla & Partneri s.r.o.

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vypracovanie vzorovej zmluvy s klientom, ktorý je poberateľom sprievodcovskej služby a vzorovú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb.

JUDr. Zuzana Motáčková

  OZ Odyseus Právne poradenstvo OZ vo veci možnosti podania liečiva Nalaxon sociálnymi pracovníkmi/pracovníčkami v rámci prvej pomoci pri predávkovaní.

Dattorney, s.r.o./Mgr. Daniela Košťalová

  Organizácia muskulárnych dystrofikov Právna pomoc Organizácii muskulárnych dystrofikov pri zakladaní neziskovej organizácie, tvorbe jej základných dokumentov a kreovaní jej orgánov. Zároveň poskytla organizácií aj právnu konzultáciu k zákonným možnostiam neziskových organizácií vykonávať podnikateľskú činnosť.

Vzdelávanie, osveta a dobrovoľníctvo

2017

White&Case/ Mgr. Michal Pališin, LL.M., JUDr. Barbora Hrabčáková

15 účastníkov neziskových organizácií Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne .

White&Case/ JUDr. Vladimír Ivančo

Účastníci podujatia CEE CSR Summit z neziskového sektora Diskusný stôl k téme pro bono v rámci najväčšieho CSR podujatia v strednej a východnej Európe – CEE CSR Summit, ktoré organizuje Nadácia Pontis.

Schönherr/ Mgr. Soňa Hekelová

Pohodovo, o.z. Právne poradenstvo a nastavenie podmienok projektu finančnej gramotnosti pre deti

Metlife/ Mgr. Gabriela Hornáčková a Mgr. Peter Janiga, Mgr. Jana Olach Kostrabová, LL.M.Eur

25 účastníkov neziskových organizácii Celodenné školenie s názvom „Právne aspekty vedenia neziskovej organizácie“ sa venoval základným otázkam, s ktorými sa pracovníci neziskového sektora pravidelne stretávajú vrátane témy ochrany osobných údajov, podnikania v neziskovom sektore, práva duševného vlastníctva, pracovnoprávnej zodpovednosti, zákona o dobrovoľníctve, alebo úpravy verejných zbierok.

Kinstellar/Jakub Berthoty, LL.M.

15 účastníkov neziskových organizácií Celodenný tréning pre neziskové organizácie, ktorý predstavil základné pravidlá súvisiace s ochranou osobných údajov, naučíte sa ako ich spracovávať v rámci internej administratívy, klientskej agendy, fundraisingových či marketingových aktivitít.

DELL/ JUDr. Ing. Zdenka Hrubešová, Mgr. Martin Šebest

O.z. Edulienka Posúdenie vzájomných zmluvných vzťahov a procesov organizácie vo vzťahu s rodičmi a tiež učiteľmi v záujme zabezpečenia kvalitnej a právne vysporiadanej spolupráce s oboma subjektmi.

Accace Legal / Mgr. Ľubica Martináková, LL.M.

12 účastníkov neziskových organizácií Bezplatné školenie v oblasti mzdy a personalistika v praxi

Schoenherr / Mgr. Soňa Hekelová

Trojsten, o.z. 1. Prehľad právnych povinností organizácie v súvislosti s ochranou osobných údajov.
2. Prehľad právnych zodpovedností združenia pri organizácii vzdelávacích podujatí.

Márton & Partner s.r.o. / Mgr. Dana Sarah Márton

ADEL, o.z. 1. Vypracovanie manuálu pracovno-právnych povinností zamestnávateľa, vrátane poradenstva v oblasti zmluvných vzťahov.
2. Revízia zmluvy so zahraničnými partnermi organizácie a prípadné nakoncipovanie doplňujúceho dokumentu – tzv. internej dohody.

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

130 CSR zástupcov firemného sektora Prednáška o právnych aspektoch firemného dobrovoľníctva v spojení s osvetou o tomto druhu firemnej filantropie. Prednáška bola súčasťou podujatia Seminár o firemnom dobrovoľníctve, ktorú organizuje Nadácia Pontis.

2016

Kinstellar/ Jakub Berthóthy

Slovenská debatná asociácia Právne nakoncipovanie poučenia o zodpovednosti pre dobrovoľníkov združenia.

Mgr. Gabriela Hornáčková

Equity Právna analýza možnosti vzdelávania dospelých, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie a teda „vypadli“ zo vzdelávacieho systému.

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

Úlet s knihou Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi vznikajúcej webovej platformy Uletsknihou.sk a tiež podmienok a pravidiel používania webovej platformy.

DLA Piper/Bc. Vlaďa Roštárová

Slovenský skauting Právna pomoc v oblasti revízie zmlúv medzi o.z. a autormi publikácií, ktoré nie sú určené na komerčný predaj, ale pre potreby o.z. a zmlúv medzi o.z. a dobrovoľníkmi.

Márton&Partner/Mgr. Dana Sarah Márton

Študentská právna poradňa Supervízia študentov na 2 prípadoch právnej pomoci fyzickým osobám vo veci zverenia detí do starostlivosti biologických rodičov a právneho nárokov matky na rôzne druhy finančných príspevkov pred a po pôrode.

DLA Piper WEISS-TESSBACH/Mgr. Ján Farbiak

OZ Relevant Právna konzultácia vo veci evidencie pracovných úrazov, k zákonu NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Právna revízia vzorovej zmluvy medzi detským domovom a organizáciou v rámci projektu prípravy mladých dospelých na osamostatnenie. Právna analýza možnosti regrantovania zisku z 2%.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Právne poradenstvo v oblasti ochrany a spracovania osobných údajov a autorských práv a právna pomoc – revidovanie zmlúv o spolupráci s tuzemskými a medzinárodnými partnermi, vytvorenie interných smerníc.

White&Case, s.r.o. / Mgr. Michal Pališin

12účastníkov neziskových organizácií Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne . Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Zuzana Brušková a advokátska koncipientka Martina Pondušová

13účastníkov neziskových organizácií

 

Právny tréning, ktorý ponúkol možnosť zorientovať sa v oblasti autorského práva, t.j. práva neziskoviek používať, zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, knižky, zborníky, fotografie a iné autorské diela, vrátane potreby licencie na použitie diela.

DELL/JUDr. Ing. Zdenka Hrubešová, Mgr. Martin Šebest

20účastníkov neziskových organizácií Právny tréning, ktorý ponúkol praktické právne rady a skúsenosti, na ktoré môžu neziskové organizácie naraziť počas ich fungovania. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Mgr. Csaba Zachar z firmy Profesia

20účastníkov neziskových organizácií Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne . Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora

Equity Právne poradenstvo v oblasti ochrany a spracovania osobných údajov a autorských práv, právna pomoc – revidácia zmluv o spolupráci s tuzemskými a medzinárdnými partnermi, vytvorenie interných smerníc.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Roman Oleksik

INEKO Právna analýza a stanovisko na podporu ratingového portálu základných a stredných škôl na Slovensku.

2015

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Zuzana Brušková a advokátska koncipientka Martina
Pondušová

Pracovníci
9-tich NO
z Bratislavy a
Žiliny
Právny tréning v oblasti práva duševného vlastníctva. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Roman Oleksik

Teach for Slovakia 1. Právna revízia zmlúv, oblasť ľudských zdrojov. Vzory zamestnaneckých zmlúv, výpovedí, Overenie a správne nastavenie zmlúv s tzv. fellows – mladými lídrami, ktorí 2 roky učia na základných školách v znevýhodnenom prostredí.
2. Právna konzultácia pre pracovníkov združenia v oblasti materskej a rodičovskej dovolenky v prípade SZČO.
3. Právna revízia zmlúv o dobrovoľníctve pri nestálych zamestnancoch Teach for Slovakia, ktorí pracujú len pri konkrétnych podujatiach.
4. Právne poradenstvo pri použití zmluvy o dobrovoľníctve pri
neplnoletej osobe.“
5. Právna revízia zmluvy o dielo a prípadné nakoncipovanie novej zmluvy o dielo u osôb bez živnosti na danú pozíciu.
6. Právne poradenstvo v oblasti nájomných vzťahov medzi Teach for Slovakia a ich “fellows“.
7. Právne poradenstvo v prípadoch poistenia pre fellows.

JUDr. Tijana Ćećezová a JUDr. Pavol Holík

OZ Odyseus, OZ Vagus, OZ Proti prúdu, OZ Ulita, Návrat, Depaul Slovensko n.o., Relevant n.o. a kaviarne Dobre & Dobré Právny tréning v oblasti exekučného práva. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

JUDr. Tijana Ćećezova

OZ Odyseus Právny tréning pre zamestnancov združenia v oblasti exekučného práva.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Pavol Benčo a Kinstellar, s.r.o./ Jakub Berthoty, LL.M.

Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova Právny tréning v oblasti ochrany osobných údajov. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova Právny tréning v oblasti strategického právneho myslenia. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

2014

JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Radoslav Pálka

Nadácia Pontis Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci pre program expertíznej pro bono pomoci Hlavy pomáhajú v Nadácii Pontis.

JUDr. Barbora Vrbová

Centrum Nádej Pravidelné právne poradenstvo klientkám združenia v oblasti trestného, občianskeho a rodinného práva.

Mgr. Eva Braxatorisová

OZ Prima Právny tréning pre pracovníkov OZ v oblasti právnej argumentácie a aplikácie právnych predpisov týkajúcich sa sociálnej práce.

JUDr. Branislav Krivošík

OZ Trvalka Právne nakoncipovanie dohody o spolupráci s pedagógmi, revízia a doplnenie stanov združenia a revízia dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa OZ.

Vyučujúci PraF UK 

Ynet Právna konzultácia možnosti elektronického hlasovania na valnom zhromaždení, výklad právnych predpisov určených OZ, právna pomoc pri vypracovaní smerníc a prevádzkových poriadkov.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Marián Porvažník

Nadácia Pontis Právna konzultácia a pomoc vo veci ochrany autorských práv k fotografiám nepočujúceho fotografa.

Mgr. Róbert Bános

Dobrá Krajina,

Nadácia Pontis

Výber a právne nakoncipovanie najvhodnejšieho typu zmluvy pre darcovský portál DobraKrajina.sk medzi Dobrou krajinou a neziskovkami ako prijímateľmi darov od individuálnych darcov.

Mgr. Róbert Bános

Detská organizácia Fénix Právny výklad zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre pracovníkov organizácie.

2013

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová, advokátka spolupracujúca s AK Škubla & Partneri s.r.o.

  C.A.R.D.O. Právne nakoncipovala vzorových zmlúv o dobrovoľníckej práci s dobrovoľníkmi doma aj v zahraničí.

Krivak & Co., s.r.o. /JUDr. Jana Štulrajterová

  OZ Myslím- Centrum kultúry epočujúcich Vypracovanie všeobecnéých podmienok poskytovania kurzov posunkového jazyka. Právne poradenstvo v súvislosti s príkaznými zmluvami a zmluvami o dielo a pomohla právnou konzultáciou k novele zákona o službách zamestnanosti.

JUDr. Tomáš Kozovský

  Spoločenstvo čitateľov Biblie Právna revízia stanov a právnu pomoc pri zmene  názvu organizácie.

Mgr. Róbert Bános

  Non-Profit Organization Nochlezhka (Homelessness) Právna analýza v rámci komparatívneho výskumu pre ruskú humanitárnu organizáciu pre bezdomovcov, Non-Profit Organization Nochlezhka (Homelessness) vo veci systémových opatrení na zabezpečenie transparentnosti realitných transakcií na Slovensku.

    2012

   

                                     

ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o./ JUDr. Hana Voleková, LL.M.

  OZ P-Mat Právne spripomienkovanie zmluvných podmienkok pobytových akcií pre mladé talenty v matematike, fyzike a ostatných prírodných vedách.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

  NGO Center for Education, Counseling and Research Právna analýza v rámci komparatívneho výskumu pre chorvátsku neziskovú organizáciu Center for Education, Counseling and Research.

VASIL & Partners, JUDr. Imrich Vasiľ, LL.B., LL.M. a Hillbridges, s.r.o.

  OZ Slovenský skauting Právne poradenstvo OZ Slovenský skauting v otázke možnosti ochrany know-how, vizuálnych prvkov a právnej ochrany pred poškodzovaním dobrého mena.

2016

JUDr. Roman Dula

OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle Právne zastupovanie pri štyroch žalobách podaných občianskym združením proti MV SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

Accace Legal, o.z./ Mgr. Ľubica Martináková, LL.M.

OZ Človek v ohrození Právny servis týkajúci sa dotácie pre vybudovanie a prevádzkovanie  školy pre ženy v Afganistane.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

  Zasadnutie Národného
konventu o EÚ v Albánsku
Zasadnutie Národného konventu o EÚ v Albánsku Reprezentácia Slovenska na zasadnutí pracovnej skupiny, ktorá pracuje na projekte Národného konventu o EU v Albánsku. Projekt sa zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií v Albánsku, na posilnenie kapacít Albánska na rokovania s EÚ.

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Andrej Adamčík

CEEV Živica Vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu bezúročných pôžičiek v živcoch, kde sú prijímatelia mestá alebo obce.

 2015

   

Lexpert s.r.o./JUDr. Roman Dula

  OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle Právne zastupovanie OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle pri štyroch žalobách proti Ministerstvu vnútra SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

Vyučujúci PraF UK 

  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Právna konzultácia vo veci odporučenia pre obce a mestá, aby jedným z kritérií pre účasť vo výberovom konaní na pracovnú pozíciu bolo aj zverejnenie profesného životopisu úspešných uchádzačov. Právne stanovisko v oblasti práva na ochranu osobných údajov vo veci potenciálneho zverejňovania evidenčného čísla vozidla na verejnom portáli.

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Andrej Adamčík

  CEEV Živica Vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu živcov ako súčasť mzdy a odmien zamestnancom.

       2014

   

White & Case, s.r.o./ JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Radoslav Pálka

  Nadácia Pontis Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci pre program expertíznej pro bono pomoci Hlavy pomáhajú v Nadácii Pontis.

Vyučujúci PraF UK

  OZ Človek v ohrození Právna úprava zrušenia súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní. Študenti tiež vypracovali analýzu doterajších verejných obstarávaní združenia a skúmali, či nedošlo v niektorom prípade k rozdeleniu zákazky.

JUDr. Marián Prievozník, PhD.

  Karpatská nadácia Revízia a právna úprava nadačnej listiny, zmluvy o poskytnutí grantu, darovacej zmluvy a zmluvy o nadačnom fonde. Konzultácie k bezpečnostnému projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

       2013

   

Allen & Overy Bratislava, s.r.o./ JUDr. Zuzana Hečko, LL.M.

  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Právna pomoc NZ Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, aby používanie loga organizácie bolo v súlade s právnou úpravou o ochranných známkach.

JUDr. Slavomír Dubjel

  OZ TATRY Vypracovanie 3 návrhov noviel zákonov (zákon o správnom konaní, zákon o odpadoch a zákon o priestupkoch) vrátane dôvodových správ, doložiek vybraných vplyvov, doložiek zlučiteľnosti s právom EÚ a vypracovala vzorové podania na prokuratúru a obvodný úrad za neposkytnutie informácií zo strany obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

White & Case, s.r.o./ Mgr. Veronika Pázmányová

  CVČ- Trend Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní – posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michal Miko a Mgr. Martina Maňúrová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Právna revízia zmlúv o spolupráci OZ so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revíziu Súhlasu rodiča, ktorým rodičia súhlasia s dobrovoľníckou pomocou ich detí pri zabezpečení tejto zbierky.

CLS Čavojský & Partners, s.r.o./Mgr. Zuzana Koláriková

  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Skoncipovanie pracovnej zmluvy v slovenskom jazyku s výskumníkmi, ktorí sa podieľajú na projekte NEUJOBS financovanom zo zdrojov Európskej komisie.

G&G IURISCONSULTI s.r.o./Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis Právne poradenstvo organizácii v otázke ďalšieho postupu pri vymáhaní dlhu.

G&G IURISCONSULTI s.r.o./Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis Spripomienkovanie zmluvy týkajúcej sa veľkého grantu.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  Rodinné centrum Macko Právna revízia a doplnenie stanov organizácie.Právne poradenstvo organizácii a prípadné právne zastupovanie organizácie v otázke ďalšieho postupu pri žiadaní Mestskej časti BA – Dúbravka o právne ošetrenie prenájmu verejnej záhrady.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  Materské centrum HOJDANA, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Skupinová právna konzultácia vo veci právneho ošetrenia podporných činností organizácie s drobným príjmom.

White & Case, s.r.o./ Mgr. Peter Hodal

  Nadácia Pontis Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní – posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.

        2012

   

Salans Europe LLP, organizačná zložka/ Mgr. Martin Mendel

  NZ Úsmev Pro bono právne poradenstvo NZ Úsmev v otázke posúdenia postupu VÚC voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Ivana Kováčová

  Nadácia Pontis Nastavenie zmluvného systému pre pilotný projekt Vecné dary, ktorý spojí ponuku firemných darcov a dopyt príjemcov z neziskového sektora.

G&G IURISCONSULTI s.r.o./Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis Revízia zmlúv s fyzickými osobami ako grantistami v zahraničí, ktoré sú uzatvárané pri poskytnutí grantu v rámci nadačných projektov rozvojovej spolupráce. Zároveň spripomienkovala zmluvu týkajúcu sa konkrétneho grantu z nadačného fondu.

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

  Inšitút pre dobre spravovanú spoločnosť  Skoncipovanie pracovnej zmluvy s výskumníkmi, ktorí sa podieľajú na projekte NEUJOBS financovanom zo zdrojov Európskej komisie.

Mgr. Róbert Bános, advokát

  Nadácia Pontis Právne zastupovanie a riešenie problému s UPSVAR vo veci ohrozenia jej podnikateľkej aktivity v Prievidzi.

JUDr. Marián Sikora

  OZ K veci Právna analýza zmluvy Obecného úradu v Bernolákove pre OZ K veci, ktoré má podozrenie na uzavretie zmluvy za nevýhodných podmienok pre obec.

        2011

   

White & Case, s.r.o. /Mgr. Peter Hodál a KUTAN & PARTNERS, s.r.o./ Mgr. Stanislava Toboláková

  Nadácia Pontis Právna konzultácia k postupu a špecifikám pri verejnom obstarávaní v oblasti rozvojovej spolupráce podľa novej úpravy legislatívy, vrátane analýzy možných problémov a ich prevencie.

KUTAN & PARTNERS s.r.o./Mgr. Stanislava Toboláková 

  Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske  Právne poradenstvo vo veci spätného získania hnuteľného majetku DHZ, ktorý zadržiava obec Nitrianske Pravno.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  NO FarmReal GDK Nastavenie zmluvného systému pre pilotný projekt podpory lokálneho poľnohospodárstva a nakoncipovala vzor zmluvy s konečným spotrebiteľom a farmármi.

White & Case, s.r.o./
Mgr. Silvia Belovičová

  OZ Fontis
Spripomienkovanie návrhu rozsiahlej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.

Steiner & Associates s.r.o./Mgr. Pavel Steiner 

  The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe  Právne stanovisko pre NGO pôsobiacu v Maďarsku, k otázke možnosti v rámci slovenskej legislatívy získať vratky DPH z nakúpeného tovaru a služieb na území SR.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Bruno Štefánik 

  NGO Fedaration of Nepal   Právna analýza slovenskej legislatívy týkajúcej sa neziskových organizácií, ich registrácie, možnosti asignácie dane, vrátane možnosti prijímania grantov zo zahraničia.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Bruno Štefánik 

  NO United way, Romania Právna analýza v rámci medzinárodného komparatívneho výskumu pre NO United way, Romania na tému daňových stimulov pre filantropiu za účelom presadenia lepšej legislatívnej štruktúry v Rumunsku.

Kultúra, umenie

2017

Mgr. Eva Braxatorisová

Nadácia Pontis Právne vyjadrenie vo veci urovnania finančných poplatkov za organizáciu kultúrneho podujatia Via Bona Slovakia.

2016

 Kinstellar/Marko Ernek

Byť v pohybe/

B in Motion

 Právne poradenstvo vo veci systémového nastavenia pracovných zmlúv tanečníkov.

           2015

DLA Piper WEISS-TESSBACH/ Mgr. Daniela Končierová

  OZ Hrad Uhrovec Právna revízia novej nájomnej zmluvy medzi OZ a Rímskokatolíckou cirkvou Nitra.

           2014

   

JUDr. Katarína Dolnáková

  OZ Hafiry Právne poradenstvo pre organizáciu a jej členov: Ako zabezpečiť vyplatenie odmien za účasť na natáčaní reklamy pre tanečníkov organizácie.

           2013

   

Mgr. Róbert Bános, advokát

  Trenčianske Hradné Divadlo Vypracovanie kúpnej zmluvy a autorskej zmluvy pre OZ.

VASIL & Partners, JUDr. Imrich Vasiľ, LL.B., LL.M., advokát/ JUDr. Radoslava Žemličková

  OZ Hory a mesto Právna revízia a korekcia príkaznej zmluvy, dohody o vykonaní práce a zmluvy o reklamnej spolupráci pre občianske združenie.

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

  Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Právna konzultácia organizácií v otázke poskytovania kníh a publikácií z vnútornej knižnice, ktorá nie je založená na základe zákona o knižniciach a organizácia ju využíva iba ako interné vybavenie.

           2012

   

JUDr. Branislav Krivošík

  Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva Právne poradenstvo Nadácii pre záchranu kultúrneho dedičstva v otázke zabránenia likvidácie nadácie štátom.

 2011

   

JUDr. Róbert Fatura

  Združenie hradu Bystrica
Vypracovane nájomnej zmluvy pre Združenie hradu Bystrica definujúcu správu a užívanie hradu, spracovanie dokumentácie k bezpečnosti práce na hradu. Poskytnutie právneho poradenstvoa v komunikácii s majiteľom hradu – Mestom Považská Bystrica.

JUDr. Marián Sikora

  Materské centrum Nevedko Právne poradenstvo vo veci zmluvnej úpravy bezodplatného poskytnutia priestorov centru zo strany Kultúrneho domu A. Hlinku.

Verejný priestor, životné prostredie a ochrana zvierat

2017

Squire Patton Boggs/Mgr. Silvia Belovičová

OZ Cziffer Právny výklad zákona v súvislosti s podnikateľskými aktivitami občianskeho združenia.

Schönherr/Mgr. Soňa Hekelová

Cyklokoalícia, o.z. Úvodné sedenia k právnej analýze možnosti vypovedania nevýhodných zmlúv magistrátom mesta Bratislava. Spolupráca bola ukončená pred zhotovením právneho výstupu.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michaela Némethová

Výcvikova škola pre vodiace a asistenčné psy Pomoc pri vytvorení právneho vzťahu medzi majiteľom súkromného pozemku a Všvap o bezplatnom používaní zariadenia (pôrodnica pre psov), ktoré je na ňom postavené.

2016

Mgr. Gabriela Hornáčková

ITUR
Právne nakoncipovanie zmlúv. Právne poradenstvo vo veci vhodného reklamného vzťahu medzi organizáciou a jej reklamnými partnermi.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Marián Porvažník

OZ Priatelia Zeme- SPZ Revízia stanov OZ. Právny výklad súvisiaci so zákazom spaľovania odpadov. Nakoncipovanie Dohody o triedení a kompostovaní odpadov medzi občanmi a samosprávou.Právny výklad ustanovení zákona o odpadoch.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Ivana Kováčová

OZ Free Food Právna pomoc v otázke súvisiacej s potravinami, potravinovým odpadom, darovaním potravín za účelom nastavenia konceptu bistra.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o./ Mgr. Peter Šťastný & Mgr. Lukáš Lomenčík

OZ My sme mesto V rámci celodenného podujatia sa advokáti venovali analýze možností obmedzenia rozmáhajúceho sa vizuálneho smogu ktorý sa prejavuje najmä vo forme vonkajšej reklamy. Úvaha prebiehala v dvoch rovinách – riešila sa otázka už existujúcej reklamy ako aj možnosť limitovať vznik nových vonkajších reklamných plôch. Spolupráca oboch subjektov na túto tému aj naďalej pokračuje.

      2015

JUDr. Tijana Ćećezová

OZ The Most Právne poradenstvo a stanovisko v oblasti stavebného zákona pre účely negociácie zmluvných vzťahov s bratislavským magistrátom.

Allen & Overy /Mgr. Tomáš Demo a bnt attorneys-at-law, s.r.o./ JUDr. Martin Provazník

OZ Cyklokoalícia Právna stratégia na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu pre chodcov v Bratislave. Právna stratégia je jedným z výstupov z 12-hodinového Pro Bono Maratónu, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Vyučujúci PraF UK / Kinstellar, s.r.o., Mgr. Michaela Némethová

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy Nakoncipovanie zmlúv medzi OZ a klientmi, ktorým OZ poskytuje vodiacich psov.

      2013

Advokátska kancelária Mišík s.r.o./ Mgr. Michal Kiča

Ochrana dravcov na Slovensku Tréning právnej argumentácie pri uplatňovaní ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pre organizáciu tiež pro bono vypracoval stanovisko, ktoré bude pre jej pracovníkov zdrojom právnej argumentácie pri ďalšej práci v oblasti ochrany prírody a predovšetkým pri konaniach o určovanie územných a časových obmedzení výkonu činností, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na ochranu dravých vtákov.

      2012

ADVOKÁTI s.r.o./ Mgr. Tereza Sedláková a Mgr. Milan Ježovica

OZ TATRY Právne naformulovanie žalobných petitov v troch žalobách, vypracovalie návrhu zmluvy o údržbe a návrhu na vydanie platobného rozkazu.

 2011

Advokátska kancelária JUDr. Anny Kubovičovej

Sloboda zvierat Právne spracovanie pripomienok organizácie k zákonu o veterinárnej starostlivosti.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram