Potrebujete právnu pomoc?

Program Advokáti Pro Bono pomáha verejnoprospešným organizáciám a v špecifických prípadoch aj ich klientom.

O pro bono právne služby sa môžete uchádzať vyplnením jednoduchej žiadosti, v ktorej zadefinujete svoj právny problém. V prípade, že vaša žiadosť spĺňa podmienky na sprostredkovanie, požiadame vás o písomný súhlas s podmienkami programu.

Kto môže žiadať o pro bono právne služby

Program je zameraný na pomoc výlučne neziskovým organizáciám. Podmienkou zaradenia žiadosti do programu je verejnoprospešný charakter práce organizácie a/alebo verejnoprospešný charakter žiadosti. Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • nadácie
 • rozpočtové organizácie
 • príspevkové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb (za podmienky, že jeho členmi nie sú komerčné trhové subjekty a súčasne tieto subjekty nevykonávajú aj podnikateľské aktivity)

V špecifických prípadoch môže oprávnená organizácia žiadať o pomoc aj pre svojho klienta. Podmienkou je, že majetkové pomery a príjmy klienta mu neumožňujú zaistiť si právnu pomoc inak, resp. vyriešenie žiadosti klienta je vo verejnom záujme.

Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci, napríklad o:

 • konzultácie k prípadom, ktorým sa sami venujete
 • pomoc vašej organizácii s prípravou, či revíziou zmlúv, v otázkach daňového, autorského, či pracovného práva, medzinárodnej spolupráce a pod.
 • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • výklad právnych predpisov, či pomoc s pripomienkovaním zákonov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov a pod.
 • zastupovanie vašej organizácie, príp. vašich klientov v súdnych konaniach, ak má žiadosť verejnoprospešný charakter a klient zodpovedá kritériám program

Ako sa žiadosť dostane k advokátovi

Advokáti sa prihlasujú na riešenie žiadostí dobrovoľne podľa svojích časových možností a záujmu. Sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci v programe je bezplatné. Žiadosti prijímame celoročne a v závislosti od ich charakteru ich zaraďujeme do online Newslettra prístupného na webe našim členom, do Právnej kliniky mimovládneho sektora na Univerzite Komenského alebo advokátov kontaktujeme adresne.

Ako prebieha spolupráca s pro bono advokátom

Po prebratí žiadosti advokátom alebo advokátskou kanceláriou zabezpečíme prepojenie medzi ním a žiadateľom (organizáciou). O rozsahu pro bono služby sa dohodne advokát so žiadateľom na základe posúdenia konkrétnej žiadosti. Pro bono pomoc sa vzťahuje len na konkrétnu žiadosť, t.j. nevzniká nárok na ďalšiu, resp. kontinuálnu pomoc. Výnimkou sú žiadosti, ktoré majú dlhodobý charakter s nastavením spolupráce na jeden rok.

Komu sme už pomohli

Pozrite si prehľad úspešných spoluprác advokátov a advokátskych kancelárií s neziskovkami, ktorým poskytli právnu pomoc bez nároku na odmenu.

V prípade záujmu zapojiť sa do programu nás kontaktujte.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.