Sociálne inovácie

Cena za sociálne inovácie

Za sociálnu ako aj ekonomickú pridanú hodnotu a prispievanie k spoločnému dobru

Niektoré spoločenské problémy môžu pre firmy predstavovať nové príležitosti. Sociálni inovátori a neziskové organizácie ponúkajú riešenia, ale hľadajú možnosti ako prehĺbiť dopad svojich aktivít. Na druhej strane, firmy disponujú zdrojmi, no chýba im know-how o konkrétnych problémoch či zraniteľných skupinách. Firmy však chcú zároveň rásť, hľadajú cesty ako byť čo najviac konkurencieschopné a ako môžu dávať zamestnancom pocit zmysluplnosti. Viacero "nositeľov pozitívnych zmien" prítomných vo verejnej správe je zároveň dôkazom toho, že aj „štát“ môže byť zdrojom, či podporovateľom dôležitých inovácií. Potrebujeme prekonať tradičné nazeranie na rozdelenie rolí medzi jednotlivými sektormi.

V tejto špeciálnej cene hľadáme projekty, ktoré predstavujú nové formy spolupráce medzi sukromným, štátnym a neziskovým sektorom,  vytvárajú sociálnu ako i ekonomickú pridanú hodnotu a prispievajú spoločnému dobru.

Projekt môže zahŕňať široké spektrum riešení, od inovatívnych schém na vytváranie pracovných príležitostí až po vývoj nových produktov alebo služieb na pomoc znevýhodneným skupinám.

Oceníme príklady spolupráce biznisu a sociálnych inovátorov, ktoré vedú k vytváraniu inovatívnych biznis modelov s cieľom riešiť spoločenské problémy vo väčšom rozsahu. Vyhľadávame aj príklady spoluprác, kde dôležitým partnerom pri presadzovaní nového prístupu k riešeniu sociálneho problému je verejná správa.

 V tejto cene budeme hľadať:

  • potenciál k spoločenskej zmene: projekt adresuje dôležitý spoločenský problém s potenciálom zmeniť prístup k riešeniu danej témy či oblasti;
  • prepojenie na hlavný predmet podnikania firmy: projekt je v strategickom záujme firmy, nad rámec filantropie, prináša i ekonomickú hodnotu (napr. nový zdroj príjmov, poznanie potenciálneho trhu);
  • rovnocenné partnerstvo: prekonanie hraníc medzi sektormi a vytvorenie hodnoty pre všetky zúčastnené strany, spojenie firmy a neziskovej organizácie, ktoré prináša vzájomne sa dopĺňajúcu a jedinečnú expertízu v spoločnej iniciatíve s cieľom prispieť k riešeniu spoločenského problému;
  • individuálny vklad jednotlivca či tímu: za projektom stoja zanietení a kreatívni ľudia, ktorí majú odvahu prinášať zmenu vo svojej organizácii.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky