Zodpovedná veľká firma

Zodpovedná veľká firma

Za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu.

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia hodnotí uskutočnené opatrenia v jednotlivých oblastiach:

  • manažment zodpovedného podnikania - výber relevantných tém, stratégia, ciele a ich meranie, komunikácia s relevantnými partnermi firmy - stakeholdermi, strategické partnerstvá, inovatívny prístup, reportovanie zodpovedného podnikania;
  • riadenie vplyvu na životné prostredie - konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • etika - napr. implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, protikorupčné a protitrustové opatrenia a mechanizmy;
  • vzťah k zamestnancom, napr. rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, diverzita na pracovisku, pracovné podmienky pre zamestnancov a ich vzdelávanie, firemné dobrovoľníctvo a pod.
  • zodpovedné pôsobenie na trhu, inovatívne produkty a služby, vzťah firmy k zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a ďalším;
  • vplyv firmy na komunitu, aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie, darcovstva a pod.

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zodpovedná veľká firma vám rád pomôže Michal Kišša (michal.kissa@nadaciapontis.sk, mobil – 0917 429 985). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky