Zodpovedná veľká firma

Zodpovedná veľká firma

Za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu.

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia hodnotí uskutočnené opatrenia v jednotlivých oblastiach:

  • manažment zodpovedného podnikania - výber relevantných tém, stratégia, ciele a ich meranie, komunikácia s relevantnými partnermi firmy - stakeholdermi, strategické partnerstvá, inovatívny prístup, reportovanie zodpovedného podnikania;
  • riadenie vplyvu na životné prostredie - konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • etika - napr. implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, protikorupčné a protitrustové opatrenia a mechanizmy;
  • vzťah k zamestnancom, napr. rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, diverzita na pracovisku, pracovné podmienky pre zamestnancov a ich vzdelávanie, firemné dobrovoľníctvo a pod.
  • zodpovedné pôsobenie na trhu, inovatívne produkty a služby, vzťah firmy k zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a ďalším;
  • vplyv firmy na komunitu, aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie, darcovstva a pod.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky