Zodpovedná veľká firma

Za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu

Ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť TESCO Stores SR, ktorá si odniesla aj ďalšie dve ceny – Výnimočný zamestnávateľ a Cenu verejnosti.

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia hodnotí uskutočnené opatrenia v jednotlivých oblastiach:

  • manažment zodpovedného podnikania – komunikácia s partnermi firmy (stakeholdermi), výber relevantných tém, stratégia, ciele a ich meranie, reportovanie zodpovedného podnikania;
  • etika a zodpovedné pôsobenie na trhu – implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, protikorupčné a protitrustové opatrenia a mechanizmy; produkty a služby so sociálnou alebo environmentálnou pridanou hodnotou (sociálne inovácie), férový vzťah firmy k zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a ďalším stakeholderom; efektívna správa a riadenie spoločnosti, férové a transparentné vzťahy s akcionármi;
  • vplyv na životné prostredie – konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • vzťah k zamestnancom – rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, diverzita a inklúzia na pracovisku, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, rozvoj a vzdelávanie, podpora zladenia práce a osobného života;
  • vplyv firmy na komunitu – aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie a podpory občianskej spoločnosti, strategická a dlhodobá podpora dôležitých tém;

Oceňujeme firemné prístupy s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie CSR aktivít s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť aktivít a do akej miery firma do projektov zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a majiteľov/akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Zodpovednosť firmy nemá byť deklarovaná len na papieri alebo v reklame. Má byť integrálnou súčasťou cieľov a poslania spoločnosti a zároveň byť viditeľná aj v každodennej práci a prístupe. Takto vedené podnikanie prináša všetkým zúčastneným pridanú hodnotu nad rámec vytvárania zisku – výsledkom sú spokojnejší zákazníci, kolegyne a kolegovia, dodávatelia aj komunity.

Martin Kurucgenerálny riaditeľ Tesco STORES SR, ambasádor kategórie Zodpovedná veľká firma

Uzávierka nominácií je 21. marca 2022 o 14:00.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Zodpovedná veľká firma 

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0903 888 762
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.


Nominačný formulár pre kategóriu Zodpovedná veľká firmaKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.