Zodpovedná veľká firma

Za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu

Ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť ESET.

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia hodnotí uskutočnené opatrenia v jednotlivých oblastiach:

  • manažment zodpovedného podnikania – komunikácia s partnermi firmy (stakeholdermi), výber relevantných tém, stratégia, ciele a ich meranie, reportovanie zodpovedného podnikania;
  • etika – implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, protikorupčné a protitrustové opatrenia a mechanizmy;
  • vplyv na životné prostredie – konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • vzťah k zamestnancom – rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, diverzita a inklúzia na pracovisku, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, rozvoj a vzdelávanie, podpora zladenia práce a osobného života;
  • zodpovedné pôsobenie na trhu – produkty a služby so sociálnou alebo environmentálnou pridanou hodnotou (sociálne inovácie), férový vzťah firmy k zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a ďalším stakeholderom;
  • vplyv firmy na komunitu – aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie a podpory občianskej spoločnosti, strategická a dlhodobá podpora dôležitých tém;
  • efektívna správa a riadenie spoločnosti, férové a transparentné vzťahy s akcionármi.

Oceňujeme firemné prístupy s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie CSR aktivít s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť aktivít a do akej miery firma do projektov zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a majiteľov/akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Zodpovedná firma podniká tak, aby z výsledku jej podnikania mala prospech aj celá spoločnosť. Okrem zodpovednosti za kvalitu jej produktov či služieb sa takáto firma stará sa o svojich zamestnancov, dbá na životné prostredie, podporuje komunity a v časoch, keď je potrebné sa postaviť za hodnoty, v ktoré verí a ktorými žije, je počuť jej hlas.

Richard MarkoCEO ESET a ambasádor kategórie Zodpovedná veľká firma

Uzávierka nominácií je 15. marca 2021.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Zodpovedná veľká firma 

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0903 888 762
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.


Nominačný formulár pre kategóriu Zodpovedná veľká firmaKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram