Zodpovedná veľká firma

Za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu

Ocenenie Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť Whirlpool Slovakia.

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia hodnotí uskutočnené opatrenia v jednotlivých oblastiach:

  • manažment zodpovedného podnikania – komunikácia s partnermi firmy (stakeholdermi), výber relevantných tém, stratégia, ciele a ich meranie, reportovanie zodpovedného podnikania;
  • zodpovednosť na trhu a etika – implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, vnútorný systém oznamovania nekalých praktík, protikorupčné a protitrustové opatrenia a mechanizmy; produkty a služby so sociálnou alebo environmentálnou pridanou hodnotou (sociálne inovácie), férový vzťah firmy k zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a ďalším stakeholderom; efektívna správa a riadenie spoločnosti, férové a transparentné vzťahy s akcionármi;
  • vplyv na životné prostredie – konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • vzťah k zamestnancom – rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, diverzita a inklúzia na pracovisku, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, rozvoj a vzdelávanie, podpora zladenia práce a osobného života;
  • vplyv firmy na komunitu – aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie a podpory občianskej spoločnosti, strategická a dlhodobá podpora dôležitých tém;

Oceňujeme firemné prístupy s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie CSR aktivít s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť aktivít a do akej miery firma do projektov zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a majiteľov/akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Inšpirujte sa minuloročným víťazom Via Bona Slovakia 

 

Možnosť nominovať sa na ocenenie bude opäť prístupná v roku 2024.


Konzultantka kategórie Zodpovedná veľká firma 

Ivana Vagaská

tímlíderka/senior programová manažérka

0903 888 762
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.


Nominačný formulár pre kategóriu Zodpovedná veľká firmaKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.