V prípade otázok kontaktujte:

Barbora Hullová

programová manažérka

0917 434 287
barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Barbora má na starosti grantovú výzvu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco. Spravuje tiež nadačné fondy spoločností Accenture, Adient a Uniqua. Na starosti má aj Nadačný fond dm drogerie markt a Nadačný fond Johnson Controls.

Správna rada Accenture Nadačného fondu

Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na správnu radu Nadácie Pontis. O použití prostriedkov fondu rozhoduje Rada pre firemné občianstvo, zložená zo zástupcov organizačných jednotiek Accenture na Slovensku:

Alena Kanabová pracuje v Accenture viac ako 20 rokov. Počas svojej kariéry pracovala na množstve projektov pre klientov z odvetví telekomunikácií, bankového sektora a utilít, primárne v oblasti systémovej integrácie. Momentálne je na pozícii senior manažérky v divízii Accenture Technology . Zároveň je riaditeľkou pre firemnú spoločenskú zodpovednosť, vedie Radu pre firemné občianstvo lokálnej pobočky Accenture a riadi programy realizované v oblasti firemného občianstva s pozitívnym dopadom na komunitu. V rámci tejto role a tiež súkromne sa angažuje v podpore zmien vzdelávania na Slovensku a podpore diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí, s dôrazom na zvýšenie podielu žien v IT sektore. Zastupuje tiež Nadačný fond Accenture v Asociácii firemných nadácií a reprezentuje Accenture vo Fonde pre transparentné Slovensko.

Martin Bača sa popri svojej práci v spoločnosti Accenture ako manažér v oblasti systémovej integrácie intenzívne venuje aj aktivitám v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Bol súčasťou pilotného projektu pro bono implementácie CRM systému pre vybranú neziskovú organizáciu, v rámci Nadačného fondu Accenture pomáha vyberať tie najlepšie projekty napĺňajúce stratégiu “Skills to Succeed”, ktorá si kladie za cieľ podporiť zručnosti talentovaných i znevýhodnených tak, aby sa dokázali vhodne uplatniť na trhu práce. Spolupodieľa sa na koordinácii a realizácii aktivít iniciatívy viacerých členských firiem Business Leaders Fora #DigitalSkills, ktoré sa zameriavajú na budovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov slovenských škôl. Zároveň je zástupcom Accenture v Poradnom výbore Business Leaders Forum. Vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje i svojmu súkromnému koníčku v tejto oblasti, kde cez vlastné občianske združenie organizuje rôznorodé charitatívne podujatia.

Zuzana Tanková v Accenture pracuje od roku 2011. Venovala sa najmä projektom optimalizácie procesov a zmeny IT aplikácií pre oblasť bankovníctva a poisťovníctva. Od roku 2018 je členkou Rady pre firemné občianstvo. Podieľala sa ako koordinátorka na realizácii programu Digital Skills, v rámci ktorého sa podarilo vyškoliť prostredníctvom dobrovoľníkov z niekoľkých firiem viac ako 1600 učiteľov informatiky, s cieľom skvalitniť výučbu tohto predmetu na slovenských školách. V Rade pre firemné občianstvo zastrešovala tiež projekt darovania hardvéru školám a neziskovým organizáciám a má na starosti finančný reporting vo vzťahu k výdavkom realizovaným z rozpočtu Accenture nadačného fondu a k nákladom spojeným s pro bono aktivitami Accenture na Slovensku.

Mária Pitel pracuje v Accenture od roku 2007 a v súčasnosti pôsobí ako manažérka v Accenture Danubia Advanced Technology Center. Počas svojej kariéry participovala na mnohých projektoch zameraných na procesnú optimalizáciu a automatizáciu, ako aj implementáciu CRM systémov, primárne u klientov bankového sektora. Angažuje sa pri podpore neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania. V rámci Accenture na Slovensku vedie Radu rodičov, ktorá rozvíja aktivity súvisiace s prípravou na rodičovstvo, organizuje vzdelávacie podujatia pre rodičov a deti zamestnancov.

Lukáš Priecel pôsobí v Accenture ako senior konzultant od roku 2014 a za svoju kariéru si prešiel projektami v rôznych oblastiach (bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, utility a ďalšie) vo viacerých krajinách v Európe. Projektovo sa zameriava hlavne na riadenie zmeny, nastavenie procesov a transformačné projekty. Okrem iného viedol dva spoločné ‚projekty v praxi‘ realizované v spolupráci s dlhoročnou partnerskou organizáciou Nexteria, v rámci ktorých študenti Nexteria Leadership Academy najskôr pripravili koncepčnú stratégiu pre organizáciu Živica a Vzdelávacie centrum Zaježová, následne vytvorili funkčné riešenie pre eShop tejto organizácie, ktorý bol súčasťou koncepcie podpory jej rozvoja.  Zastrešoval tiež viaceré darcovské aktivity zamestnancov, ako napríklad Vianočný stromček prianí pre deti z detských domovov, príspevky neziskovým organizáciám cez zrážky zo mzdy alebo darcovské aktivity realizované zamestnancami Accenture cez internú darcovskú aplikáciu Making A Difference.

Michala Hrdinová pôsobí v divízii Accenture Technology v bratislavskom technologickom centre. V rámci svojej pracovnej role sa primárne venuje téme vzdelávania žien s dôrazom na zvýšenie ich zastúpenia v IT sektore. Michala spoluvytvárala koncept a viedla prípravu a spustenie interného intenzívneho školiaceho programu  ‘Leto v IT’ (neskôr ‚Urob zmenu’), ktorého cieľom je otvárať dvere do IT sektora ženám z rôznych profesijných oblasti. Okrem toho zastrešovala na Slovensku unikátny štipendijný program zameraný na podporu vysokoškolských študentiek informatiky, ktorý spoločnosť Accenture realizovala na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

Peter Baus pôsobí v divízii Accenture Danubia Advanced Technology Center v bratislavskom technologickom centre ako team-lead tímu softvérových vývojárov. Podieľa sa na vývoji inovatívnych technologických riešení v bankovom sektore, ktoré využívajú okrem iného cloud, blockchain, AI a hybridné mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú klientom využívať najnovšie inovácie.
V rade pre firemné občianstvo zastrešuje pro bono a expertné dobrovoľnícke aktivity v rámci programu Tech for Good, ktorého cieľom je prinášať inovatívne technologické riešenia na podporu fungovania neziskových partnerov alebo podporiť pozitívny dopad na ich cieľové skupiny.  Podieľal sa tiež na realizácii vzdelávacieho programu pre ženy so záujmom o kariéru v IT sektore ‚Leto v IT’ (neskôr ‚Urob zmenu’) a ‚projekte v praxi‘ realizovanom v spolupráci s organizáciou Nexteria.

Lucia Skraková má v rámci Accenture personálneho oddelenia na starosti okrem iného aj realizáciu projektov v oblasti inklúzie a diverzity. V rámci Rady pre firemné občianstvo sa venuje najmä oblastiam vytvárania ústretových podmienok v zamestnaní a podpore pracujúcich matiek a rodičov, ako aj inklúzii menšinových a marginalizovaných skupín v pracovnom prostredí. Tieto témy aktívne adresuje aj v rámci svojho externého angažovania sa napr. v Charte diverzity Slovenska a tiež vo vedení Lean In Slovakia. Lucia tiež pripravila koncepciu a viedla spustenie komplexného firemného Programu duševného zdravia, ktorý je priekopnícky v slovenských podmienkach.

Monika Smolová je v Accenture na Slovensku zodpovedná za internú komunikáciu, čo je aj oblasť v rámci ktorej významne podporuje aktivity Rady pre firemné občianstvo. Vďaka svojmu predchádzajúcemu pôsobeniu v neziskovom sektore (Monika bola dlhoročnou zamestnankyňou Nadácie Pontis) významne prispieva svojím know-how do aktivít Rady pre firemné občianstvo. Ako komunikačná špecialistka napríklad zorganizovala inovatívnu celofiremnú komunikačnú kampaň zameranú na zvýšenie počtu zamestnancov, ktorí sa zapojili do asignácie 2% dane z príjmu, významne prispela k zviditeľneniu aktivít Rady v rámci Accenture lokálne, ale aj globálne a tiež externe (napríklad pri príprave nominácií na prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA, ktoré sa v posledných rokoch pretavili do niekoľkých ocenení, vrátane ocenenia Zodpovedná veľká firma v roku 2019).

Lucia Karaščáková pôsobí v divízii Accenture Danubia Advanced Technology Center. Pracuje  v oblasti poskytovania služieb v oblasti financií a účtovníctva pre rôznych  klientov, pričom v súčasnosti vedie projekt v energetickom sektore, so zameraním na optimalizáciu a automatizáciu procesov.  V rade pre firemné občianstvo pôsobí od roku 2019, kde sa začala angažovať v organizovaní dobrovoľníckych a darcovských aktivít pre zamestnancov, vrátane napr. zbierky šatstva a iných potrieb pre neziskové organizácie. Taktiež zastrešuje aktivity virtuálneho dobrovoľníctva a podieľala sa na organizácii viacerých lokálnych virtuálnych dobrovoľníckych podujatí, napríklad pre globálne pôsobiace organizácie Missing Maps a Zooniverse.

Júlia Rubická pracuje v divízii Accenture Business Process Services. V súčasnosti pôsobí ako manažérka v oblasti riadenia služieb nákupu a financií so zameraním na optimalizáciu procesov, automatizáciu a transformáciu pre klienta v technologickom sektore. Okrem toho je členkou Rady zamestnancov, ktorá má na starosti zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov, aj na základe ich vlastných podnetov. V rámci Rady pre firemné občianstvo sa angažuje najmä v rámci organizácie dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít pre zamestnancov, ako napríklad vianočné trhy s neziskovými organizáciami z rôznych oblastí v priestoroch firmy alebo koordinácia účasti dobrovoľníkov Accenture na každoročnom podujatí Naše mesto. Júlia tiež viedla jednu z dobrovoľníckych iniciatív počas prvej vlny koronakrízy, kedy dobrovoľníci z Accenture pomáhali s aktualizáciou obsahu novovzniknutej vzdelávacej platformy ucimsadoma.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram