V rámci aktivít Nadačného fondu Accenture pri Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali prostriedky vo výške 32 157,71 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Accenture s.r.o. formou asignácie dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 23 205,52 € – tie predstavovali 87 % objemu použitých finančných prostriedkov. 13 % z celkovej prerozdelenej sumy nadačného fondu v sume 2 984,79€ bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia). V roku 2021 sme nepoužili finančné prostriedky na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Sumárne zhrnutie dopadov fondu podľa oblastí*

*prerátané na základe poskytnutých financií

Prečítajte si kompletnú výročnú správu za rok 2021

Zoznam podporených projektov 

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2020 spravovali takmer 119 000 Eur. Všetky prijaté a prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Accenture – formou daru (94 210,00 Eur) alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby (24 775,12 Eur).

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom (na podporu vzdelávania) – tie predstavovali 90 % (107 086,61 Eur) objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % (11 898,51 Eur) z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

Nadačný fond podporil

Spoločnosť Accenture v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2019 do augusta 2020 podporila cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce, koncentrovali sa tiež na témy vzdelávania, inklúzie a podporu diverzity.

Úspešne ukončené projekty

Zamestnanecký grantový program Skills to succeed  2020

Prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu poskytuje Accenture finančnú podporu projektom, ktorých ciele sú v súlade s cieľmi iniciatívy Skills to succeed. Nevyhnutnou podmienkou získania podpory je odporúčanie zamestnanca Accenture a vítaná je aj jeho osobná dobrovoľnícka participácia na aktivitách projektu. Cieľovými skupinami sú mladí lídri, študenti a učitelia, ľudia so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, nezamestnaní, matky na materskej dovolenke a pod.

V roku 2020 sme podporili 15 projektov sumou viac ako 28 000 Eur. Financie pomohli napr. organizácii Kultur.fm zorganizovať 10 stand-up predstavení v 10 rôznych mestách v miestnych kultúrnych domoch a na jednej strednej škole, pričom cieľom projektu bolo priniesť mladým ľuďom tému kritického myslenia a dezinformácií vo forme, ktorá ich osloví. ZŠ Pavla Horova v Michalovciach si mohla vďaka projektu s názvom Trieda budúcnosti takúto triedu na škole zriadiť, žiaci boli dokonca zapojení priamo do návrhov a 3D vizualizácií.

Strategické projekty 2020

V roku 2020 Accenture podporilo aj projekty, s ktorými dlhodobo spolupracuje a ktorých aktivity smerujú najmä k rozvoju podnikateľského myslenia a digitálnych zručností. Medzi organizácie, ktoré sa týmto témam dlhodobo venujú, patrí napr. Uni2010 s projektom Rozbehni sa! Academy, ktorá pripravuje študentov na to, aby boli schopní vymyslieť, rozbehnúť a udržať svoj podnikateľský nápad, Aj Ty v IT, ktorá realizuje vzdelávacie semináre pre ženy, aby boli lepšie pripravené na prácu v IT biznise, či Teach for Slovakia so svojím programom prípravy lídrov na zlepšovanie kvality vzdelávacieho systému na Slovensku. V roku 2020 pribudla organizácia Spy, ktorá sa zameriava na inovatívny spôsob výučby informatiky na základných a stredných školách pomocou zariadenia BBC micro:bit.

V roku 2020 bolo takto podporených 6 organizácií v celkovej sume 59 900 Eur.

Kompletný zoznam podporených projektov nájdete tu. 

Ďalšie aktivity nadačného fondu Accenture

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme aj v roku 2020 podporili watchdogové organizácie. Je tiež aktívnym členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum (BLF) a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage. Takisto je aktívne zapojené do platformy Digital skills ktorú v rámci združenia BLF vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese. Viac o týchto aktivitách si môžete prečítať tu. Accenture je aj signatárom Charty diverzity, ktorá je dobrovoľnou iniciatívou podporovanou Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

Accenture podporilo v roku 2020 aj novovytvorený Fond pre podporu LGBT+ komunity.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách nadačného fondu v roku 2020 si môžete prečítať tu.

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2019 spravovali viac ako 150 000 Eur. Všetky prijaté a prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru (111 570,00 Eur) alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby a z asignácie 2 % z dane z príjmu zamestnancov Accenture (39 536,33 Eur).

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom (na podporu vzdelávania) – tie predstavovali 93 % (139 995,70 Eur) objemu použitých finančných prostriedkov. 7 % (11 110,63 Eur) z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem prijatých finančných prostriedkov 39 536,33 Eur. Tieto prostriedky boli použité najmä na financovanie Zamestnaneckého grantového programu.

Správa o činnosti za fiškálny rok 2019

Accenture, s.r.o. v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2018 do augusta 2019 podporilo cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce, koncentrovali sa tiež na témy vzdelávania, inklúzie a podporu diverzity.

Zamestnanecký grantový program Skills to succeed

Prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu poskytuje Accenture finančnú podporu projektom, ktorých ciele sú v súlade s cieľmi iniciatívy Skills to succeed. Nevyhnutnou podmienkou získania podpory je odporúčanie zamestnanca Accenture a vítaná je aj jeho osobná dobrovoľnícka participácia na aktivitách projektu. Cieľovými skupinami sú ľudia so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, nezamestnaní, mladí lídri, študenti a učitelia, matky na materskej dovolenke a pod.

V roku 2019 sme podporili 17 projektov sumou viac ako 28 000 eur. Financie pomohli napr. organizácii Červený nos Clowndoctors zorganizovať semináre pre zdravotníkov, vďaka ktorým budú môcť spríjemňovať pobyt detským pacientom v nemocniciach, alebo podporu matematicko-fyzikálnych sústredení, ktoré organizuje P-MAT n.o, či rozvoj digitálnych zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít pod záštitou Človeka v ohrození.

Stáž v Chránenej dielni v rámci projektu cez Zamestnanecký grantový program 2019, Občianske združenie Barlička.

Strategické projekty

V roku 2019 Accenture podporilo aj projekty, s ktorými dlhodobo spolupracuje a ktorých aktivity smerujú k rozvoju podnikateľského myslenia a digitálnych zručností. Medzi organizácie, ktoré sa týmto témam dlhodobo venujú, patrí napr. Uni2010 s projektom Rozbehni sa! Academy, ktorá pripravuje študentov na to, aby boli schopní vymyslieť, rozbehnúť a udržať svoj podnikateľský nápad, Aj Ty v IT, ktorá realizuje vzdelávacie semináre pre ženy, aby boli lepšie pripravené na prácu v IT biznise, či Teach for Slovakia so svojím programom prípravy lídrov na zlepšovanie kvality vzdelávacieho systému na Slovensku.

Workshop v rámci projektu Nexteria Leadership Academy organizácie Nexteria, Strategická podpora 2019.

V roku 2019 bolo takto podporených 6 organizácií v celkovej sume 61 500 eur.

In kind dary

Accenture aj v roku 2019 pokračovalo v darovaní odpísaných počítačov neziskovým organizáciám, z nadačného fondu boli hradené náklady spojené s čistením počítačov.

Členstvá v profesijných organizáciách

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme aj v roku 2019 podporili watchdogové organizácie. Je tiež aktívnym členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum (BLF) a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage. Takisto je aktívne zapojené do platformy Digital skills ktorú v rámci združenia BLF vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese. Viac o týchto aktivitách si môžete prečítať tu. Accenture je aj signatárom Charty diverzity, ktorá je dobrovoľnou iniciatívou podporovanou Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

Accenture podporilo v roku 2019 aj program Nadácie Pontis zameraný na inovatívne vzdelávanie Generácia 3.0, okrem finančného vkladu je aj súčasťou poradnej rady programu. Aj vďaka tejto podpore sa uskutočnil v máji 2019 tzv. Educamp pre 16 organizácií, ktoré sa venujú inovatívnemu vzdelávaniu, z ktorých 5 postúpilo do Eduakcelerátora a získalo okrem iného grant od 5 do 15 000 eur. Viac o programe Generácia 3.0 si môžete prečítať tu.

Zoznam podporenych projektov v roku 2019

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2018 prerozdelili 308 000 Eur (hodnota cash aj pro bono). Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby a z asignácie 2 % z dane z príjmu zamestnancov Accenture.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 95 % objemu použitých finančných prostriedkov. 5 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 42 850,34 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie Zamestnaneckého grantového programu a Členstvo v profesijných organizáciách.

Správa o činnosti za fiškálny rok 2018

Accenture, s.r.o. v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2017 do augusta 2018 podporilo cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce, koncentrovali sa tiež na témy vzdelávania, inklúzie a podporu diverzity.

Strategické projekty – podpora programu na zvyšovanie IT zručností nezamestnaných mladých ľudí cez neziskovú organizáciu IT v kurze, Women IT Academy, a organizácií Teach for Slovakia, Nadácia Pontis (program Generácia 3.0), Autism@Work, program S(love)Code a Nexteria.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed – podpora projektov, ktoré odporúčajú zamestnanci Accenture. Projekty viedli k zvyšovaniu zručností ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

In kind dary – darovanie odpísaných počítačov, náklady spojené s čistením počítačov.

Ad hoc priama podpora – ad hoc podpora projektov mimovládnych neziskových organizácií.

Členstvá v profesijných organizáciách – členstvo v skupine Engage, Business Leaders Forum, Fond pre transparentné Slovensko, signatár Charty diverzity, partner CEE CSR Summitu

Strategické projekty

V rámci strategickej podpory boli podporené projekty IT v kurze, Women IT Academy, a organizácií Teach for Slovakia, Nadácia Pontis (program Generácia 3.0), Autism@Work, program S(love)Code a Nexteria.

Projekt organizácie IT v kurze podporuje Accenture už piaty rok, pričom za tento čas prešlo od primárne finančnej podpory k pro bono podpore – poskytovaním možností stáže pre absolventov programu. V tomto roku sa programu zúčastnilo 102 účastníkov, z toho 37 si našlo prácu a 12 z nich priamo v Accenture.

Women IT academy: je novozaložený program na ktorom spolupracujú organizácie Aj Ty v IT a IT v kurze. Treťou časťou je iniciatíva „Girls day“, všetky sa zamieravajú najmä na dievčatá a ženy, ktorým poskytujú možnosť vyškoliť sa v IT zručnostiach. Spolu sa na projekte zúčastnilo 52 účastníčok, z toho 16 si našlo v tomto odvetví prácu a 15 priamo v Accenture.

S(love)Code: tento projekt sa zameriava na učiteľov na základných školách, ktorých sa snaží vzdelať v tom, ako učiť informatiku inovatívne. Taktiež sa snaží zvýšiť záujem o technické smery u žiakov, najmä u dievčat. Accenture tento projekt vedie pro bono, poskytuje trénerov, ceny do súťaží ako aj počítače so zapojených škôl. Vo fiškálnom roku 2018 sa konalo 11 tréningov pre 119 učiteľov v 8 mestách po celom Slovensku. Program tak zasiahol viac ako 10% základných škôl na Slovensku, a zapojil viac ako 10 000 študentov. Accenture s týmto projektom vyhralo cenu Via Bona za rok 2017 v kategórii Sociálne inovácie.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed

Z Accenture Nadačného fondu sme podporili rôzne zaujímavé riešenia 22 organizácií v celkovej sume 36 000 Eur. Napríklad Eduma (Od emócií k poznaniu, n.o.) sa vďaka podpore mohla venovať svojej činnosti zameranej na osobnostný rozvoj svojich klientov, rozvoj komunikácie a schopnosti využiť hendikep ako jedinečnosť.

Občianske združenie Naše motýliky si zasa rozširovalo odborné znalosti a zručnosti zabehnutých aj nových terapeutov, ktorí na dennej báze pracujú s deťmi s viacnásobným postihnutím, prostredníctvom absolvovania inovatívnych kurzov a seminárov. Celkovo sme v rámci programu pomohli zamestnať sa 169 ľuďom a podarilo sa nám zvýšiť zručnosti pre 1 690 ľudí.

In kind dary

Accenture darovalo cez svoj nadačný fond pre 50 mimovládnych neziskových organizácií 90 desktopov73 laptopov. Odhadovaná suma účtovne odpísaných počítačov a monitorov je 30 000 Eur.

Ad hoc priama podpora

Accenture Nadačný fond podporuje každoročne aj projekty, ktoré súvisia s rozvojom zručností, zvyšovaním zamestnanosti, vzdelávania, alebo podpory a rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

Členstvá v profesijných organizáciách

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme v roku 2017 podporili watchdogové organizácie. Accenture je tiež členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage.

Financovanie

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu bolo vo fiškálnom roku 2018 prerozdelených 308 000 Eur (hodnota cash aj pro bono). Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby a z asignácie 2 % z dane z príjmu zamestnancov Accenture.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 95 % objemu použitých finančných prostriedkov. 5 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 42 850,34 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie Zamestnaneckého grantového programu a Členstvo v profesijných organizáciách.

Podporene-projekty-2018

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2017 prerozdelili 328 000 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby a z asignácie 2 % z dane z príjmu zamestnancov Accenture.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 92 % objemu použitých finančných prostriedkov. 8 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 43 434,73 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie 5 oblastí – Zamestnanecký grantový program, Ad hoc priama podpora, In kind – čistenie počítačov, Strategické projekty a Členstvo v profesijných organizáciách.

GRAF

Správa o činnosti za fiškálny rok 2017

Accenture, s.r.o. v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2016 do augusta 2017 podporilo cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Strategické projekty – podpora programu na zvyšovanie IT zručností nezamestnaných mladých ľudí cez neziskovú organizáciu Aptech Europe a Nexteria.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed – podpora projektov, ktoré odporúčajú zamestnanci Accenture. Projekty viedli k zvyšovaniu zručností ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

In kind dary – darovanie odpísaných počítačov, náklady spojené s čistením počítačov.

Ad hoc priama podpora – ad hoc podpora projektov mimovládnych neziskových organizácií.

Členstvá v profesijných organizáciách – členstvo v skupine Engage, Business Leaders Forum.

Strategické projekty

V rámci strategickej podpory boli podporené projekty IT v kurze (Aptech), Autism@Work (3Lobit), Generácia 3.0 (Nadácia Pontis), Teach for Slovakia. Projekt organizácie Aptech Europe, ktorá realizovala tretí ročník projektu IT v kurze. 46 mladých nezamestnaných ľudí si zvýšilo svoje zručnosti. Program pripravil mladých ľudí na pozíciu testera softvérových aplikácií. 30 absolventov z nich sa zamestnalo, z toho 14 priamo v Accenture.

Teach for Slovakia: Accenture podporuje túto organizáciu od jej vzniku na Slovensku (2014). Okrem finančnej podpory v tomto roku (10 000 Eur), Accenture financovalo testovanie kandidátov v tomto programe, výberový proces a poskytlo možnosť absolvovania letnej stáže pre účastníkov programu.

Pracovná integrácia ľudí s autizmom: podpora organizácie 3Lobit sa v roku 2017 koncentrovala na rozširovanie povedomia o ľuďoch s autizmom a identifikovanie partnerov na strane MVO.

Generácia 3.0 (Nadácia Pontis): v tomto roku Accenture prvýkrát podporilo tento program, ktorý sa venuje vzdelávaniu a podpore inovatívnych projektov, ktorých ambíciou je rozšíriť sa do slovenského vzdelávacieho systému. V roku 2017 sa prvýkrát konalo aj oceňovanie týchto projektov – Cena Generácie 3.0, do ktorej sa prihlásilo 53 subjektov, z ktorých bolo vybratých 10 finalistov a udelené boli 3 ceny. Accenture spolupracovalo na pro bono maratóne pre víťazov Ceny, kde sa venovalo riešeniu ich PR a IT potrieb. Zároveň v rámci pro bono pomoci pomáhalo dizajnovať web stránku Generácie 3.0.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed

Z Accenture Nadačného fondu sme podporili rôzne zaujímavé riešenia 28 organizácií v celkovej sume vyše 40 000 Eur. Napríklad Nadácia Cvernovka sa venovala integrácii sociálne vylúčených ľudí do komunity Kreatívneho Centra.

Podpora pre organizáciu Voices zasa umožnila rozvíjanie aktivít priestoru na stretnutia a spoluprácu v Trenčíne, v ktorom od septembra 2016 ponúka mladým ľuďom a širokej verejnosti kvalitné vzdelávacie podujatia. Celkovo sme v rámci programu pomohli zamestnať sa 103 ľuďom a podarilo sa nám zvýšiť zručnosti pre 1 023 ľudí.

In kind dary

Accenture darovalo cez svoj nadačný fond pre 21 mimovládnych neziskových organizácií 82 desktopov27 monitorov. Odhadovaná suma účtovne odpísaných počítačov a monitorov je 11 060 Eur. Náklady na čistenie a opravu darovaných počítačov boli 4 634 Eur.

Ad hoc priama podpora

Accenture Nadačný fond podporuje každoročne aj projekty, ktoré súvisia s rozvojom zručností, zvyšovaním zamestnanosti, vzdelávania, alebo podpory a rozvoja firemnej filantropie na Slovensku, ako napríklad podpora ľudí bez domova cez DePaul, Inštitút pre verejné otázky alebo odmenu pre najlepšiu diplomovú prácu na Fakulte informatiky a informačných technológií.

Členstvá v profesijných organizáciách

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme v roku 2017 podporili watchdogové organizácie. Accenture je tiež členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage.

Financovanie

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu bolo vo fiškálnom roku 2017 prerozdelených 328 000 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby a z asignácie 2 % z dane z príjmu zamestnancov Accenture.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 92 % objemu použitých finančných prostriedkov. 8 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 43 434,73 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie 5 oblastí – Zamestnanecký grantový program, Ad hoc priama podpora, In kind – čistenie počítačov, Strategické projekty a Členstvo v profesijných organizáciách.

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2016 prerozdelili  277 261 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o.  – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby a z asignácie 2 % z dane z príjmu zamestnancov Accenture.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 97 % objemu použitých finančných prostriedkov. 3 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 23 472,30 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie 3 oblastí – Zamestnanecký grantový program, Ad hoc priama podpora, Pro bono.

Správa o činnosti za fiškálny rok 2016

Accenture, s.r.o. v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2015 do augusta 2016 podporilo cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Strategické projekty – podpora programu na zvyšovanie IT zručností nezamestnaných mladých ľudí cez neziskovú organizáciu Aptech Europe.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed – podpora projektov, ktoré odporúčajú zamestnanci Accenture. Projekty viedli k zvyšovaniu zručností ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

In kind dary – darovanie odpísaných počítačov, náklady spojené s čistením počítačov.

Ad hoc priama podpora – ad hoc podpora projektov mimovládnych neziskových organizácií.

Členstvá v profesijných organizáciách – členstvo v skupine Engage, Business Leaders Forum.

Strategické projekty

V rámci strategickej podpory boli podporené dva projekty. Projekt organizácie Aptech Europe, ktorá realizovala druhý ročník projektu IT v kurze. 45 mladých nezamestnaných ľudí si zvýšilo svoje zručnosti. Program pripravil mladých ľudí na pozíciu testera softvérových aplikácií. Všetkých 45 absolventov si našlo po skončení programu zamestnanie.

Pracovná integrácia ľudí s autizmom: počas 7 mesiacov sme v spolupráci s organizáciou 3lobit zamestnali 22 ľudí s autizmom.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed

Z Accenture Nadačného fondu sme podporili rôzne zaujímavé riešenia 21 organizácií. Napríklad organizácia Liga za ľudské práva zabezpečila individuálny koučing pre migrantov.

V inom projekte organizácia EDUMA využila znevýhodnenie ako výhodu. Zapojila znevýhodnených ľudí do mystery shopingu, vďaka ktorému sa zamestnalo 13 ľudí. Celkovo sme v rámci programu pomohli zamestnať sa 130 ľuďom a podarilo sa nám zvýšiť zručnosti pre 610 ľudí.

In kind dary

Accenture darovalo cez svoj nadačný fond pre 26 mimovládnych neziskových organizácií 120 desktopov87 monitorov. Odhadovaná suma účtovne odpísaných počítačov a monitorov je 7 660 eur. Náklady na čistenie a opravu darovaných počítačov boli 4 836 eur.

Ad hoc priama podpora

Accenture Nadačný fond podporuje každoročne aj projekty, ktoré súvisia s rozvojom zručností, zvyšovaním zamestnanosti, vzdelávania, alebo podpory a rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

Členstvá v profesijných organizáciách

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme v roku 2016 podporili watchdogové organizácie. Accenture je tiež členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage.

Financovanie

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu bolo vo fiškálnom roku Accenture za rok 2015 celkovo prerozdelených takmer 277 261 eur. Rátame sem aj nefinančnú aj finančnú podporu. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby, alebo z asignácie 2 % zamestnancov Accenture.

Celkovo boli finančné prostriedky prerozdelené najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali celkovo 97 % objemu použitých finančných prostriedkov. 3 % z prerozdelených financií nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 26 472 eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie Zamestnaneckého grantového programu, Ad hoc priame podpory, a na program Pro bono maratón.

Prehľad podporených projektov za rok 2016

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2015 prerozdelili takmer 213 636, 26 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o.  – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku v rámci celkovej sumy 213 636, 26 Eur tvoril vecný dar od Accenture, s.r.o. vo výške 20 080, 00 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 93, 25 % objemu použitých finančných prostriedkov. 6, 75 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 42 567, 90 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie 5 oblastí – Zamestnanecký grantový program, In Kind – čistenie počítačov, Ad hoc priama podpora, Strategické projekty – Dom na polceste, Členstvá v profesijných organizáciách – Fond pre transparentné Slovensko.

Správa o činnosti za fiškálny rok 2015

Accenture, s.r.o. v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2014 do augusta 2015 podporilo cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Strategické projekty – podpora programu na zvyšovanie IT zručností nezamestnaných mladých ľudí cez neziskovú organizáciu Aptech Europe. Podpora vytvorenia pracovných miest pre mladých ľudí z Domu na polceste.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed – podpora projektov, ktoré odporúčajú zamestnanci Accenture. Projekty viedli k zvyšovaniu zručností ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

In kind dary – darovanie odpísaných počítačov, náklady spojené s čistením počítačov.

Ad hoc priama podpora – ad hoc podpora projektov mimovládnych neziskových organizácií.

Členstvá v profesijných organizáciách – členstvo v skupine Engage, Business Leaders Forum.

 

Strategické projekty

V rámci strategickej podpory boli podporené dva projekty. Projekt organizácie Aptech Europe, ktorá realizovala druhý ročník projektu IT v kurze. 55 mladých nezamestnaných ľudí si zvýšilo svoje zručnosti. Program pripravil mladých ľudí na pozíciu testera softvérových aplikácií. Všetkých 55 absolventov si našlo po skončení programu zamestnanie.

Mladí ľudia vo Veľkom Slavkove, ktorí vyšli z detských domovov a v súčasnosti žijú v Domove na polceste získali zamestnanie. Z grantu zakúpili technológiu na spracovanie mlieka. Vyrábajú syr, ktorý predávajú.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed

Z Accenture Nadačného fondu sme podporili rôzne zaujímavé riešenia desiatich organizácií. Napríklad organizácia Proti prúdu prišla so zaujímavým konceptom Nosičov batožín na Hlavnej stanici v Bratislave. Cez projekt sa snaží riešiť zadlženie ľudí bez domova, ktorí majú najmä dlhy v zdravotnej poisťovni. Taktiež sme pomohli rodinám v núdzi, získať teoretické a praktické vedomosti k začatiu vlastného podnikania v oblasti poľnohospodárstva. Osamelé matky začali s pestovaním tekvíc na Hornej Orave. Ich predajom si budú môcť zabezpečiť príjem a naučia sa komunikačným zručnostiam s vonkajším okolím. Celkovo sme v rámci programu pomohli zamestnať sa 49 ľuďom a podarilo sa nám zvýšiť zručnosti pre 411 ľudí.

In kind dary

Accenture darovalo cez svoj nadačný fond pre 43 mimovládnych neziskových organizácií 139 desktopov102 monitorov. Počítače boli použité napríklad pre 139 detí v segregovanej obci v komunitnom centre. Deti využili počítače na rozvoj základnej IT gramotnosti. Odhadovaná suma účtovne odpísaných počítačov a monitorov je 7 600 eur. Náklady na čistenie a opravu darovaných počítačov boli 6 938 eur. Accenture darovalo aj 66 mimovládnym neziskovým organizáciám licencie na online kurz angličtiny v trhovej hodnote 12 480 eur.

Ad hoc priama podpora

Accenture Nadačný fond podporuje každoročne aj projekty, ktoré súvisia s rozvojom zručností, zvyšovaním zamestnanosti, vzdelávania, alebo podpory a rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

Členstvá v profesijných organizáciách

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme v roku 2015 podporili 5 watchdogových organizácií – Via Iuris, Aliancia Fair-play, Transparency International, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Accenture je tiež členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage. Zároveň je členom platformy Srdce Slovenska, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a pracovného života.

Financovanie

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu bolo vo fiškálnom roku Accenture za rok 2015 celkovo prerozdelených takmer 254 474 eur. Rátame sem aj nefinančnú aj finančnú podporu. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo boli finančné prostriedky prerozdelené najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali celkovo 93 % objemu použitých finančných prostriedkov. 6,75 % z prerozdelených financií nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 42 567,90 eur. Tieto prostriedky boli na 100 % použité na financovanie Zamestnaneckého grantového programu, Strategický projekt – Dom na polceste, úhradu čistenia počítačov na darovanie a podporu Fondu pre transparentné Slovensko

Prehľad podporených projektov za rok 2015

Záverečnú správu za rok 2014 si môžete pozrieť tu.

Záverečnú správu za rok 2013 si môžete pozrieť tu.

Záverečnú správu za rok 2012 si môžete pozrieť tu. 

Záverečnú správu za rok 2010 si môžete pozrieť tu. 

Záverečnú správu za rok 2009 si môžete pozrieť tu.

Záverečnú správu za rok 2007 si môžete pozrieť tu.

Záverečnú správu za rok 2006 si môžete pozrieť tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.