Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi

V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované v roku 2019 v nasledovných oblastiach:

  • zodpovednosť voči zamestnancom – napr. rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, diverzita a inklúzia na pracovisku, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, pracovné podmienky pre zamestnancov a ich vzdelávanie, podpora zladenia práce a osobného života, firemné dobrovoľníctvo a pod.
  • zodpovednosť voči komunite – aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie a podpory občianskej spoločnosti, strategická a dlhodobá podpora tém, a pod.
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu – konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • zodpovednosť na trhu a etika – implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, protikorupčné opatrenia

Na ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma sa môžu prihlásiť spoločnosti s počtom zamestnancov do 250.

Konzultácie

S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma vám rada pomôže Beata Fekiačová (beata.fekiacova@nadaciapontis.sk, mobil – 0918 058 932). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: https://www.nadaciapontis.sk/projekty/via-bona-slovakia/faq-via-bona/.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Prijímanie nominácií bude spustené 12. novembra 2019. 

Nominačný formulár pre kategóriu Zodpovedná malá/stredná firmaKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram