Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi

Ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť Profesia.

V tejto kategórii oceňujeme firmy s menej než 250 zamestnancami za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia dáva dôraz na aktivity realizované v roku 2020 v nasledovných oblastiach:

  • zodpovednosť na trhu a etika – produkty a služby s pridanou sociálnou či environmentálnou hodnotou, zavedenie etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, protikorupčné opatrenia a férový prístup k partnerom v podnikaní (stakeholderom);
  • zodpovednosť voči zamestnancom – rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, zamestnávanie znevýhodnených, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, rozvoj a vzdelávanie, podpora zladenia práce a osobného života;
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu – konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • zodpovednosť voči komunite – aktivity v oblasti firemnej filantropie a podpory občianskej spoločnosti, strategická a dlhodobá podpora dôležitých tém, dobrovoľníctvo.

Oceňujeme firemné prístupy s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie CSR aktivít s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť aktivít a do akej miery firma do projektov zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Zodpovedná firma je tá, ktorá nie je ľahostajná voči svojim zamestnancom a voči okoliu. Ktorej manažment považuje za svoju povinnosť nielen dosiahnuť dobré ekonomické výsledky, ale aj nezištne pomôcť komunite.

Ondrej Smolárvýkonný riaditeľ Soitron, ambasádor kategórie Zodpovedná malá/stredná firma

Uzávierka nominácií je 15. marca 2021. 

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Zodpovedná malá/stredná firma

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Beata pripravuje podujatia piliera zodpovedného podnikania, najmä galavečer Via Bona Slovakia, BLF CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a externej komunikácii združenia Business Leaders Forum.


Nominačný formulár pre kategóriu Zodpovedná malá/stredná firmaKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram