Spoločensky inovatívna firma

Za inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie

Ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Spoločensky inovatívna firma získala spoločnosť NATUR-PACK.

Ocenenie Spoločensky inovatívna firma udeľujeme firme (alebo skupine partnerov), ktorá v roku 2021 zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie. Ide o nové idei (produkty, služby, modely), ktoré reagujú na spoločenskú potrebu a zároveň vytvárajú nové druhy prepojení a spoluprác. Riešenia v oblastiach ako napríklad vzdelávanie, demokratizácia, životné prostredie, či boj s chudobou. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia sa pri hodnotení v tejto kategórii špecificky zameriava na:

  • potenciál k spoločenskej zmene: inovatívne riešenie/projekt/produkt firmy adresuje neuspokojené sociálne potreby ľudí a generuje pozitívnu spoločenskú zmenu;
  • novátorský prístup: riešenie firmy má potenciál výrazne zlepšiť existujúci spoločenský problém, prípadne inovuje produkt, službu alebo biznis model v záujme riešenia spoločenského problému;
  • partnerstvo: inovatívne riešenie prekračuje hranice medzi sektormi. Zapája dovtedy izolované skupiny a jednotlivcov, ktorí prinášajú riešenie spoločenského problému. Hľadáme príklady spoluprác, v ktorých sú verejná správa alebo/a neziskový sektor dôležitým partnerom v riešení spoločenského problému;
  • prepojenie na hlavný predmet podnikania firmy: projekt je v strategickom záujme firmy, nad rámec filantropie, prináša aj ekonomickú hodnotu pre danú firmu (napr. nový zdroj príjmov, poznanie potenciálneho trhu);
  • individuálny vklad jednotlivca či tímu: za projektom stoja zanietení a kreatívni ľudia, ktorí majú odvahu prinášať zmenu vo svojej organizácii, riešenie je výsledkom spolupráce viacerých firemných oddelení, nielen CSR oddelenia, alebo komunikačného oddelenia;
  • potenciál k rozšíreniu a systémovej zmene: riešenie sa dá rozšíriť, predstavuje systémovú zmenu (napríklad riešenie si osvojí štát alebo samospráva) alebo predstavuje výraznú zmenu pohľadu na daný problém.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

 

Príklad spoločensky inovatívnej firmy:

Spoločnosť T-Systems Slovakia vyvinula aplikáciu Sám v múzeu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, s cieľom zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v priestoroch múzea. Ide o riešenie, ktoré im umožní byť skutočne sám v múzeu. Spoločnosť nainštalovala sieť senzorov do Východoslovenského múzea, projekt tým však nekončí. Možnosti ďalšieho využitia aplikácie sú napríklad verejné priestory, nemocnice a akékoľvek iné priestory, v ktorých majú ľudia s poruchami zraku problém orientovať sa. Spoločnosť získala za túto sociálnu inováciu ocenenie Via Bona Slovakia 2018.

 

Pre nomináciu v kategórii Spoločensky inovatívna firma je dôležité, aby uplatnenie spoločenskej inovácie bolo zo strany firmy vnímané ako podstatná a neoddeliteľná súčasť svojho podnikania a aby otvorenosť voči všetkým zainteresovaným skupinám bola prirodzená. Aby princíp sociálnej inovácie, ktorú firma prináša, bol každodennou samozrejmosťou a nie doplnkom, bez ktorého môže firma spokojne existovať.

Zuzana Polačkovávýskumná pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV a ambasádorka kategórie Spoločensky inovatívna firma

Uzávierka nominácií je 21. marca 2022 do 14:00.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultant kategórie Spoločensky inovatívna firma

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.


Nominačný formulár pre kategóriu Spoločensky inovatívna firmaKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.