Dobrý partner komunity

Za filantropické projekty s významným dopadom

Ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Dobrý partner komunity získala spoločnosť ESET.

Ocenenie Dobrý partner komunity vyzdvihuje výnimočné projekty firiem, ktoré sa týkajú riešenia spoločenských problémov alebo podpory komunít. V tejto kategórii zohľadňujeme najmä dopad projektu na komunitu a pozitívnu zmenu, ktorú sa podarilo dosiahnuť, ale aj strategický prístup firmy k filantropii a darcovstvu. Nezávislá komisia v tejto kategórii hodnotí projekty zamerané špecificky na:

  • konzistentnú podporu vybranej témy alebo oblasti v rámci nominovaného projektu aj darcovskej stratégie firmy, pozitívny vplyv tejto podpory na okolie dosiahnutý najmä v roku 2020 a snahu o udržateľnosť riešenia;
  • systematické partnerstvá s jednou alebo viacerými neziskovými organizáciami;
  • inovatívne prístupy k riešeniu spoločenských problémov alebo podpore konkrétnej cieľovej skupiny;
  • výšku daru z vlastných zdrojov a rôzne formy nefinančnej podpory vzhľadom k veľkosti firmy (počtu zamestnancov a zisku). Firma môže nominovať aj projekt, pri ktorom využila ako jeden zo zdrojov financovania prostriedky z asignácie podielu dane. V tomto prípade však musí v nominácii bližšie popísať i výšku vlastného vkladu, napr. čas zamestnancov, ktorý venovali efektívnemu využitiu asignovaných prostriedkov, vecné dary, pro bono služby a pod.;
  • motiváciu podpory, ktorou by mala byť predovšetkým dobročinná pomoc a investícia do komunity, a nie komerčný zámer. Je však legitímne, keď filantropická pomoc prináša benefity aj pre firmu, napr. zlepšenie firemnej kultúry, dobrý pocit zamestnancov, ich hrdosť a lojalitu k firme, zlepšenie dobrého mena firmy na verejnosti, lojalitu zákazníkov a pod.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

V kategórii Dobrý partner komunity hľadáme firmy, ktoré rozumejú kontextu dnešnej doby a jej najväčším výzvam pre rôzne cieľové skupiny. Firmy, ktoré tieto výzvy adresujú premyslene, účelne a kontinuálne.

Tatiana Sedláková zástupkyňa riaditeľa Sekcie sociálnych vecí na Magistráte hl. mesta Bratislava, ambasádorka kategórie Dobrý partner komunity

Uzávierka nominácií je 15. marca 2021. 

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka pre kategóriu Dobrý partner komunity

Martina Čápová

programová manažérka

0948 479 350
martina.capova@nadaciapontis.sk

Martina má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a organizáciami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem toho sa podieľa na programe Budúcnosť INAK, Fonde Pomoc Pomáhajúcim, Nadačnom fonde Slovenské elektrárne či Darcovskom programe Philip Morris.

Nominačný formulár pre kategóriu Dobrý partner komunityKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram