Aktivity  v roku 2020

Inspire for Innovation na stredných školách

Nadnárodnú súťaž Be Social, Be Maker, ktorú sme organizovali na jeseň 2019, vyhralo Fórum centrum pre regionálny rozvoj. Vďaka tomu v máji realizovalo školenie a súťaž inovatívnych nápadov pre stredoškolákov. Online modul Aktívne občianstvo Akadémie sociálnych inovácií, ktorý pripravila Nadácia Pontis, tak absolvovalo viac ako 280 študentov.

Do študentskej súťaže sa prihlásilo deväť tímov z ôsmich škôl. Tímy sa zameriavali na inovatívne riešenia na svojich školách napríklad v oblasti ochrany životného prostredia, služieb pre študentov alebo podpory kritického myslenia. 

Na zistenie toho, do akej miery poznajú obyvatelia Slovenska sociálne inovácie a sociálne podnikanie, sme v máji 2020, v spolupráci s agentúrou FOCUS, realizovali reprezentatívny prieskum na vzorke 1 011 respondentov. Oblasť sociálnych inovácií je pre ľudí na Slovensku stále nepoznanou a nejasnou témou. Až štyri pätiny respondentov (81 %) nepoznajú žiadnu sociálnu inováciu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Viac informácií o výsledkoch nájdete na tomto linku.

Prieskum verejnej mienky

Tlačová konferencia o sociálnych inováciách a pilotnom projekte Budúcnosť INAK

26. júna 2020 sme novinárom v Bratislave v Klube pod lampou prezentovali výsledky reprezentatívneho prieskumu agentúry FOCUS o sociálnych inováciách a sociálnom podnikaní  a výsledky prvého ročníka Budúcnosti INAK, slovenského pilotného projektu Social(i)Makers. Text tlačovej správy nájdete v tomto dokumente.

Udržateľnosť výsledkov projektu Social(i)Makers je dôležitá pre celé projektové partnerstvo. Na prelome mája a júna sme sa zúčastnili online workshopov zameraných na medzinárodnú výmenu skúseností. Vďaka aktivite, ktorú organizovala rakúska partnerská organizácia ZSI, sa vytvoril nadnárodný akčný plán na podporu sociálnych inovácií v regióne. Akčný plán na budovanie ekosystému sociálnych inovácií a sociálneho podnikania na Slovensku sme vytvorili aj na základe výsledkov fokusovej skupiny expertov, ktorú sme organizovali 25. júna.

Vo štvrtok 9. júna sme prezentovali výsledky trojročného projektu Social(i)Makers na medzinárodnej online konferencii Boosting Change through Social Innovation.

Záverečné medzinárodné stretnutia a plánovanie udržateľnosti výsledkov projektu

Aktivity v roku 2019

Projektové stretnutie v poľskej Poznani

Projektoví partneri z Talianska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovenska a Slovinska sa stretli koncom novembra, aby sa zamerali na prípravu ďalšej fázy projektu.

Za prítomnosti viacerých expertov na politiky sociálnych inovácii sa diskutovalo, ako čo najefektívnejšie budovať stratégie sociálnych inovácií na celoštátnej a celoeurópskej úrovni a pretaviť ich do politických dokumentov a akčných plánov.

Hackathon sa uskutočnil ako jedna zo vzdelávacích aktivít projektu, ktorej cieľom bolo šíriť povedomie o potrebe sociálnych inovácií, o možnostiach vzdelávania a spolupráce v tejto oblasti.

Sociálne inovácie a sociálne podnikanie sú významným prvkom pri riešení problémov v regiónoch, z toho dôvodu sa podujatie uskutočnilo v Košiciach na tému inklúzie ako jednej z dôležitých tém v tomto regióne.

InkluHack – Hackaton zameraný na sociálne inovácie

Nadnárodná súťaž „Be Social, Be Maker“

V mesiacoch september – október sme organizovali nadnárodnú súťaž nápadov, ktorej cieľom bolo prispieť k príprave novej generácie sociálnych inovátorov, a to s využitím existujúcich materiálov a poznatkov z Akadémie sociálnych inovácií.  Do súťaže sa prihlásilo 14 nápadov zo 7 krajín, pričom víťazným sa stal projekt zo Slovenska I4I: Inspire for Innovation organizácie Fórum centrum pre regionálny rozvoj.

Projekt presvedčil tým, že bol realistický a škálovateľný, s presným projektovým plánom a plánom merania dopadu. Víťaz podpíše zmluvu na 5 000 € s vedúcou organizáciu projektu Social(i)Makers Democenter Foundation a získa možnosť konzultácií s partnerskými organizáciami projektu v každom z relevantných modulov Akadémie.

Od svojho založenia v roku 2007 sa z malej lokálnej dobrovoľníckej aktivity Naše Mesto stalo najväčšie podujatie dobrovoľníctva v strednej Európe. V roku 2019 sa do neho zapojilo viac ako 10 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku vo viac ako 45 mestách.

Aj o tom, ako sa táto aktivita zakladala v spolupráci s biznis sektorom, aké prekonala úskalia a prekážky počas 13 rokov svojej existencie, ale aj aké priniesla úspechy a výsledky porozprávala počas webinára organizovaného Nadáciou Pontis v rámci série webinárov projektu Social(i)Makers bývalá dlhoročná výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak.

Webinár o aktívnom občianstve

Projektové stretnutie v Spišskom Hrhove

Obec na Spiši sme si vybrali zámerne pre jej ukážkové implementovanie sociálnych inovácií. Pred rokmi reálne hrozilo, že obec zanikne. Dnes je počet jej obyvateľov viac ako dvojnásobný a stále rastie. K tomuto úspechu veľkou mierou prispelo vybudovanie sociálneho podniku.

S partnermi z Talianska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovinska sme sa v obci oboznámili s fungovaním sociálnych podnikov.

Investovanie so spoločenským presahom (tzv. impact investing) je jedným z najperspektívnejších zdrojov financovania. Výrazne môže pomôcť pri riešení sociálnej či enviromentálnej výzvy. Na prvej konferencii o investovaní, pri ktorom je rovnako, ako finančná návratnosť dôležitá aj pozitívna zmena v spoločnosti sme sa inšpirovali príkladmi z praxe od slovenských, aj zahraničných rečníkov.

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť  európskeho projektu Social(i)Makers. Projekt Social(i)Makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Konferencia SigniFinance zameraná na financovanie s dopadom

Diskusné a networkingové stretnutie v štýle world café

Približne 50 lídrov zo vzdelávania z Českej republiky a Slovenska sa stretlo, aby posúdili priebeh, úspechy a neúspechy cesty k systémovým zmenám vo vzdelávaní. Cieľom dvojdňového podujatia bolo identifikovať medzery v procese skvalitňovania vzdelávania a nájsť spoločné riešenia pre vytváranie podporného prostredia vo vzdelávaní a na školách.

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť spoločnej aktivity Nadácie Pontis v rámci programu Generácia 3.0 a európskeho projektu Social(i)Makers v spolupráci s partnerskou organizáciou z Českej republiky EDUin – Informačné centrum o vzdelávaní.

Zhrnutie výsledkov projektu za rok 2018

Cieľom projektu Social(i)Makers je zlepšiť kapacity sociálnych inovácií tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi tvorcami sociálnych skupín. V roku 2018 sme zriadili nadnárodný vzdelávací program, ktorého cieľom je vyškoliť a prepojiť sociálnych inovátorov v strednej Európe.

Naše aktivity boli v roku 2018 zamerané na štyri nosné okruhy:

vytvorenie Akadémie sociálnych inovácií

zorganizovanie offline tréningov v každej partnerskej krajine

zorganizovanie festivalov sociálnych inovácií v každej partnerskej krajine

zorganizovanie webinárov

Akadémia sociálnych inovácií (SIA) bola spustená 10. septembra 2018 ako bezplatný online kurz pozostávajúci zo siedmich modulov, ktoré užívateľa prevedú celým cyklom procesu sociálnych inovácií. Kurz vychádza zo skúseností partnerov projektu Social(i)Makers a pokrýva celé spektrum problematiky sociálnych inovácií – od momentu ako sa stať aktívnym občanom, po možnosti vytvorenia, financovania a implementovania vlastných riešení sociálnych výziev súčasnosti. K januáru 2019 bolo na kurz registrovaných viac ako 2700 užívateľov. Akadémia je však naďalej prístupná ďalším záujemcom, ktorí sa môžu stále registrovať.

S cieľom využiť poznatky získané prostredníctvom Akadémie sociálnych inovácií, boli v každej krajine zorganizované aj offline tréningy. Každý tréning korešpondoval s jedným z modulov Akadémie sociálnych inovácií a viedol ho skúsený tréner. Projektoví partneri celkovo zorganizovali 65 tréningov, ktorých sa zúčastnilo spolu 1652 účastníkov. V Slovenskej republike sa tréningov zúčastnilo 345 účastníkov.

Povedomie o cieľoch projektu zvýšili aj jednodňové festivaly, ktoré projektoví partneri zorganizovali vo svojich krajinách.  Festivalové aktivity pozostávali z praktických workshopov, kde účastníci diskutovali o špecifických výzvach v oblasti sociálnych inovácií ako aj z panelových diskusií a premietaní filmov. Celkovo týchto sedem festivalov prilákalo 740 návštevníkov, konkrétne v Slovenskej republike to bolo 108 návštevníkov.  Správy z festivalov sú dostupné na https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

Počas projektu boli navyše zorganizované webináre na témy “Môže byť Blockchain nástrojom sociálnych inovácií” a “Financuje Európa sociálne inovácie”. Celkovo webinár prilákal 121 účastníkov.

Každodenné aktivity projektu je možné sledovať prostredníctvom Facebooku, Twitteru a LinkedInu ako aj na webovej stránke projektu.

108 návštevníkov Festivalu sociálnych inovácií v Bratislave a v Košiciach
365 účastníkov offline tréningov v Bratislave a v Košiciach
303 registrovaných účastníkov zo Slovenska na online kurz sociálnych inovácií

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111