Social(i)Makers

Social(i)Makers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie

Cieľom projektu je vytvoriť ekosystém podpory iniciatív v oblasti sociálnych inovácií na Slovensku a v strednej Európe.

Občianske spoločenstvá v strednej Európe prechádzajú štrukturálnymi zmenami a práve sociálne inovácie  budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení spoločenských výziev. Ak chceme využiť náš potenciál v oblasti sociálnych inovácií, potrebujeme priaznivý ekosystém, ktorý uľahčuje implementáciu produktov, služieb a modelov na riadenie týchto spoločenských premien.

V októbri 2017 sme odštartovali trojročný projekt “Social(i)Makers”, v ktorom je Nadácia Pontis jedným z 13-tich partnerov v siedmich krajinách strednej Európy. Projekt  vedie Democenter-Sipe z Talianska a zameriava sa na navrhovanie vzdelávacích nástrojov a medzinárodného prenosu poznatkov v oblasti sociálnych inovácií.

Projekt Social(i)Makers má zlepšiť kapacity sociálnych inovácií v strednej Európe tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi tvorcami sociálnych skupín.

Aktivity projektu

V roku 2018 budeme aktívne spolupracovať na dizajnovaní  učebných osnov a bezplatného online kurzu pre verejnosť v oblasti sociálnych inovácií. Ku všetkým témam zrealizujeme aj vzdelávacie semináre a stretnutie stakeholdrov. Konkrétne ide o 7 tém:

 • Aktívne občianstvo
 • Sociálne podnikanie
 • Investovanie s dopadom (Impact Investing)
 • Meranie dopadu
 • Technológie pre sociálne inovácie
 • Zapojenie zainteresovaných strán
 • Politiky v oblasti sociálnych inovácií

Od apríla 2019 do mája 2020 budeme lídrami projektu a zastrešíme viacero aktivít:

 • vzdelávacie hackathony
 • “World Cafés” na tému sociálnych inovácií na Slovensku
 • unikátna medzinárodná súťaž nápadov v oblasti sociálnych inovácií “Be Social, Be Maker”
 • finančná podpora 3 pilotných iniciatív na Slovensku ako forma praktického vzdelávania v oblasti sociálnych inovácií
 • vytvorenie online podpornej pracovnej platformy “Social Innovation Skyrocket Lab“ na koordinovanie a efektívnejšiu podporu pri organizovaní miestnych a nadnárodných pilotných iniciatív v oblasti sociálnych inovácií v strednej Európe
 • vytvorenie spoločnej nadnárodnej sociálne inovatívnej komunity v strednej Európe

Výslednou snahou projektu je vstupovať do diskusie o politikách sociálnych inovácií a podieľať sa na nej prostredníctvom príslušných odporúčaní a praktických stratégií.

Hlavné výstupy projektu

 • nadnárodná online platforma so vzdelávacím kurzom v oblasti sociálnych inovácií
 • vzdelávacie tréningy v oblasti sociálnych inovácii
 • 3 pilotné iniciatívy v oblasti sociálnych inovácií na rozvoj kompetencií a zručností zamestnancov a podnikateľov na Slovensku
 • strategické a akčné plány na rozvoj sociálnych inovácií na lokálnej aj nadnárodnej úrovni

Asociovaní partneri Nadácie Pontis

      

 

Projekt Social(i)makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Projekt realizuje konzorcium 13 partnerov a 6 asociovaných partnerov zo 7 krajín v rámci strednej Európy: Talianska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Poľska, Maďarska a Slovinska.

 

 

Andrea Lelovics, projektová manažérka 

E-mail: andrea.lelovics@nadaciapontis.sk

Telefón: 02 5710 8119

 

 

 

Martina Kolesárová, manažérka pre komunikáciu

E-mail: martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Telefón: 02 5710 8119

 

 

  

 

Adriana Petrová, finančná manažérka

E-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk 

Telefón: 02 5710 8111

 

 

  

 

Slavomíra Hvizdošová, finančná manažérka

E-mail: slavomira.hvizdosova@nadaciapontis.sk   

Telefón: 02 5710 8111

 

 

 

 

Simona Fiabáne, manažérka pre komunikáciu

E-mail: simona.fiabane@nadaciapontis.sk 

Telefón: 02 5710 8113

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité linky:

Viac informácií o projekte Social(i)makers a programe Interreg Central Europe môžete nájsť na oficiálnej stránke programu: 

alebo na facebookovom fanpagi projektu:

Základné údaje o projekte

 • Názov projektu: Rozširovanie nadnárodnej inteligentnej komunity sociálnych inovátorov pre inkluzívny rozvoj strednej Európy / Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe
 • Skratka: Social(i)Makers
 • Projektové číslo: CE1040
 • Trvanie projektu: 1.8.2017 – 31.7.2020
 • Program: Interreg CENTRAL EUROPE
 • Celkový rozpočet projektu: 3 653 957,57 € (financovanie z EÚ-ERDF: 3 003 629,71 €)
 • Celkový rozpočet Nadácie Pontis: 360 972 € (financovanie z EÚ-ERDF 85%: 306 826,20 €)

 

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – zverejnenie

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s  názvom: "Vysvetľujúce videá pre bezplatný online kurz pre verejnosť modul „Aktívne občianstvo“ v oblasti sociálne inovácie (filmovanie a editovanie) v anglickom jazyku".

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo  výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 27.6.2018, 14:00 Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava e-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia. 

Súbor na stiahnutie Vyzva web.pdf 

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy  -*Na vyplnenie WORD

Súbor na stiahnutie – digitálne cartoon postavičky, ktoré budú použité vo videu (Marek), požiadavky na spoločnú vizuálnu identitu – Guide Babao Studio.ai a Palette.psd

Dátum zverejnenia: 25.6.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom Dátum zverejnenia 16.7.2018

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky