O nás

Poslanie a programová štruktúra

Accenture pomáha zvyšovať zručnosti, ktoré umožňujú ľuďom zamestnať sa. Do roku 2020 plánuje Accenture na celom svete pomôcť zvýšiť zručnosti 1,2 milónu ľudí, aby si našli zamestnanie, alebo aby si založili svoj vlastný biznis.

Spoločnosť Accenture začala svoju stratégiu Skills to Succeed v roku 2010 s cieľom rozviť zručnosti pre 250 000 ľudí. Aj vďaka svojmu nadačnému fondu je v tejto svojej stratégii úspešná a zvýšila očakávania na 1,2 milióna ľudí. Nadácia Pontis v spolupráci s Accenture a neziskovou organizácou Aptech spustili projekt IT v kurze. Ide o vzdelávací program, ktorý pomohol doteraz vyškoliť 100 mladých nezamestnaných absolventov na pozíciu testera webových aplikácií. Okrem nich 420 ľudí absolvovalo on-line školenie na programovací jazyk C++. Vďaka programu sa zamestnalo 70 mladých ľudí.

V rámci zamestnaneckého grantového programu podporujeme neziskové projekty, ktoré pomáhajú ľuďom zlepšiť si svoje zručnosti, aby si dokázali nájsť zamestnanie, alebo si založiť svoj vlastný biznis. Cez tento grantový program sme podporili napríklad Divadlo Kaplnka v Bratislave, ktorého projekt bol zameraný na rozvoj podnikateľských zručností mladých umelcov. Tenenet, nezisková organizácia z Bratislavy zasa mohla vytvoriť chránenú dielňu, v ktorej ľudia so zdravotným postihnutím poskytujú masérske služby svojim klientom. Úspešný bol aj projekt občianskeho združenia Vagus, ktoré pomohlo vytvoriť prácu pre ľudí bez domova. Na vlakovej stanici robia nosičov batožín. Cez Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis sme v roku 2015 podporili 147 organizácií, vďaka čomu si zvýšilo zručnosti 594 ľudí a 69 ľudí si našlo prácu alebo si založilo svoj vlastný biznis.

Accenture tiež finančne podporuje Fond pre transparentné Slovensko, medzinárodný program Teach for Slovakia a pravidelne daruje svoje počítače a príslušenstvo organizáciam, ktoré ich potrebujú.

Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis vznikol v roku 2004 podľa zákona o nadáciach medzi Accenture, s.r.o. a Nadáciou Pontis. Predmetom zmluvy je určenie podmienok na získavanie peňažných prostriedkov a ich poskytovanie na vopred dohodnutý verejnoprospešný účel. Účelom fondu je podpora a rozvoj verejnoprospešného účelu a to organizácií a projektov z oblastí: Posilňovania účasti občanov v procese demokratického rozhodovania formou kontroly transparentnosti a využitia verejných a súkromných zdrojov a financií, Telovýchovy a športu, Školstva, Vedy a vzdelávania, Ochrany a tvorby životného prostredia, Ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, Podpory a rozvoja sociálnej sféry spoločnosti, Podpory a rozvoja zdravotníctva a ochrany zdravia.

Všeobecné pravidlá výberu projektov

Projekty v rámci zamestnaneckého grantového programu hodnotí Správna rada Accenture Nadačného Fondu. Hodnotitelia zvažujú projekty podľa nasledovných kritérií:

  • Zamestnanci Accenture, resp. ich rodinní príslušníci sa do realizácie projektu sami aktívne dobrovoľnícky zapájajú
  • Projekt pomáha ľuďom zamestnať sa
  • Kvantitatívne výsledky sú jasne definované
  • Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov
  • Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom

Projekty podporované mimo otvoreného grantového programu zvažuje Správna rada Accenture Nadačného Fondu. Pri výbere a rozhodovaní sa prihliada najmä na stratégiu zvyšovania zručností ľudí a na princípy, ktoré Accenture vyznáva a podporuje – najmä transparentnosť a boj proti korupcii.

 

Accenture s.r.o.

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. Kombinácia jedinečných skúseností a komplexných znalostí všetkých odvetví a podnikových procesov, ako aj rozsiahly výskum najúspešnejších svetových firiem umožňujú viac než 246 000 našim pracovníkom poskytovať služby klientom vo viac než 120 krajinách sveta. Spolupracujeme s lídrami v korporátnej aj štátnej sfére, našimi klientmi bolo v roku 2011 aj 92 spoločností z rebríčka najväčších svetových firiem Fortune Global 100.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky