V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2016 prerozdelili  277 261 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o.  – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby a z asignácie 2 % z dane z príjmu zamestnancov Accenture.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 97 % objemu použitých finančných prostriedkov. 3 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 23 472,30 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie 3 oblastí – Zamestnanecký grantový program, Ad hoc priama podpora, Pro bono.

Správa o činnosti za fiškálny rok 2016

Accenture, s.r.o. v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2015 do augusta 2016 podporilo cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Strategické projekty – podpora programu na zvyšovanie IT zručností nezamestnaných mladých ľudí cez neziskovú organizáciu Aptech Europe.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed – podpora projektov, ktoré odporúčajú zamestnanci Accenture. Projekty viedli k zvyšovaniu zručností ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

In kind dary – darovanie odpísaných počítačov, náklady spojené s čistením počítačov.

Ad hoc priama podpora – ad hoc podpora projektov mimovládnych neziskových organizácií.

Členstvá v profesijných organizáciách – členstvo v skupine Engage, Business Leaders Forum.

Strategické projekty

V rámci strategickej podpory boli podporené dva projekty. Projekt organizácie Aptech Europe, ktorá realizovala druhý ročník projektu IT v kurze. 45 mladých nezamestnaných ľudí si zvýšilo svoje zručnosti. Program pripravil mladých ľudí na pozíciu testera softvérových aplikácií. Všetkých 45 absolventov si našlo po skončení programu zamestnanie.

Pracovná integrácia ľudí s autizmom: počas 7 mesiacov sme v spolupráci s organizáciou 3lobit zamestnali 22 ľudí s autizmom.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed

Z Accenture Nadačného fondu sme podporili rôzne zaujímavé riešenia 21 organizácií. Napríklad organizácia Liga za ľudské práva zabezpečila individuálny koučing pre migrantov.

V inom projekte organizácia EDUMA využila znevýhodnenie ako výhodu. Zapojila znevýhodnených ľudí do mystery shopingu, vďaka ktorému sa zamestnalo 13 ľudí. Celkovo sme v rámci programu pomohli zamestnať sa 130 ľuďom a podarilo sa nám zvýšiť zručnosti pre 610 ľudí.

In kind dary

Accenture darovalo cez svoj nadačný fond pre 26 mimovládnych neziskových organizácií 120 desktopov87 monitorov. Odhadovaná suma účtovne odpísaných počítačov a monitorov je 7 660 eur. Náklady na čistenie a opravu darovaných počítačov boli 4 836 eur.

Ad hoc priama podpora

Accenture Nadačný fond podporuje každoročne aj projekty, ktoré súvisia s rozvojom zručností, zvyšovaním zamestnanosti, vzdelávania, alebo podpory a rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

Členstvá v profesijných organizáciách

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme v roku 2016 podporili watchdogové organizácie. Accenture je tiež členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage.

Financovanie

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu bolo vo fiškálnom roku Accenture za rok 2015 celkovo prerozdelených takmer 277 261 eur. Rátame sem aj nefinančnú aj finančnú podporu. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby, alebo z asignácie 2 % zamestnancov Accenture.

Celkovo boli finančné prostriedky prerozdelené najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali celkovo 97 % objemu použitých finančných prostriedkov. 3 % z prerozdelených financií nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 26 472 eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie Zamestnaneckého grantového programu, Ad hoc priame podpory, a na program Pro bono maratón.

Prehľad podporených projektov za rok 2016

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2015 prerozdelili takmer 213 636, 26 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o.  – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku v rámci celkovej sumy 213 636, 26 Eur tvoril vecný dar od Accenture, s.r.o. vo výške 20 080, 00 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 93, 25 % objemu použitých finančných prostriedkov. 6, 75 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného fondu.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 42 567, 90 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie 5 oblastí – Zamestnanecký grantový program, In Kind – čistenie počítačov, Ad hoc priama podpora, Strategické projekty – Dom na polceste, Členstvá v profesijných organizáciách – Fond pre transparentné Slovensko.

Správa o činnosti za fiškálny rok 2015

Accenture, s.r.o. v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2014 do augusta 2015 podporilo cez svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Strategické projekty – podpora programu na zvyšovanie IT zručností nezamestnaných mladých ľudí cez neziskovú organizáciu Aptech Europe. Podpora vytvorenia pracovných miest pre mladých ľudí z Domu na polceste.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed – podpora projektov, ktoré odporúčajú zamestnanci Accenture. Projekty viedli k zvyšovaniu zručností ľudí, aby sa dokázali zamestnať.

In kind dary – darovanie odpísaných počítačov, náklady spojené s čistením počítačov.

Ad hoc priama podpora – ad hoc podpora projektov mimovládnych neziskových organizácií.

Členstvá v profesijných organizáciách – členstvo v skupine Engage, Business Leaders Forum.

 

Strategické projekty

V rámci strategickej podpory boli podporené dva projekty. Projekt organizácie Aptech Europe, ktorá realizovala druhý ročník projektu IT v kurze. 55 mladých nezamestnaných ľudí si zvýšilo svoje zručnosti. Program pripravil mladých ľudí na pozíciu testera softvérových aplikácií. Všetkých 55 absolventov si našlo po skončení programu zamestnanie.

Mladí ľudia vo Veľkom Slavkove, ktorí vyšli z detských domovov a v súčasnosti žijú v Domove na polceste získali zamestnanie. Z grantu zakúpili technológiu na spracovanie mlieka. Vyrábajú syr, ktorý predávajú.

Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed

Z Accenture Nadačného fondu sme podporili rôzne zaujímavé riešenia desiatich organizácií. Napríklad organizácia Proti prúdu prišla so zaujímavým konceptom Nosičov batožín na Hlavnej stanici v Bratislave. Cez projekt sa snaží riešiť zadlženie ľudí bez domova, ktorí majú najmä dlhy v zdravotnej poisťovni. Taktiež sme pomohli rodinám v núdzi, získať teoretické a praktické vedomosti k začatiu vlastného podnikania v oblasti poľnohospodárstva. Osamelé matky začali s pestovaním tekvíc na Hornej Orave. Ich predajom si budú môcť zabezpečiť príjem a naučia sa komunikačným zručnostiam s vonkajším okolím. Celkovo sme v rámci programu pomohli zamestnať sa 49 ľuďom a podarilo sa nám zvýšiť zručnosti pre 411 ľudí.

In kind dary

Accenture darovalo cez svoj nadačný fond pre 43 mimovládnych neziskových organizácií 139 desktopov102 monitorov. Počítače boli použité napríklad pre 139 detí v segregovanej obci v komunitnom centre. Deti využili počítače na rozvoj základnej IT gramotnosti. Odhadovaná suma účtovne odpísaných počítačov a monitorov je 7 600 eur. Náklady na čistenie a opravu darovaných počítačov boli 6 938 eur. Accenture darovalo aj 66 mimovládnym neziskovým organizáciám licencie na online kurz angličtiny v trhovej hodnote 12 480 eur.

Ad hoc priama podpora

Accenture Nadačný fond podporuje každoročne aj projekty, ktoré súvisia s rozvojom zručností, zvyšovaním zamestnanosti, vzdelávania, alebo podpory a rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

Členstvá v profesijných organizáciách

Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme v roku 2015 podporili 5 watchdogových organizácií – Via Iuris, Aliancia Fair-play, Transparency International, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Accenture je tiež členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore firemného dobrovoľníctva – Engage. Zároveň je členom platformy Srdce Slovenska, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a pracovného života.

Financovanie

V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu bolo vo fiškálnom roku Accenture za rok 2015 celkovo prerozdelených takmer 254 474 eur. Rátame sem aj nefinančnú aj finančnú podporu. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Accenture, s.r.o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo boli finančné prostriedky prerozdelené najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali celkovo 93 % objemu použitých finančných prostriedkov. 6,75 % z prerozdelených financií nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 42 567,90 eur. Tieto prostriedky boli na 100 % použité na financovanie Zamestnaneckého grantového programu, Strategický projekt – Dom na polceste, úhradu čistenia počítačov na darovanie a podporu Fondu pre transparentné Slovensko

Prehľad podporených projektov za rok 2015

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/fe74ee5571be8ce3d4422a820b5910e1/5DCE7823/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cb216a0e789b4e682655cc1a37e75a7a/5DB29F1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/873a30e347cf283dcf943ab7b5fc1913/5DBEB0E4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/80afbecdddb29c4ce24bba4cad768e69/5DB874E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7832da0644fdae50c3b312c016e12ec8/5DC915D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8bf90ec2601353e7b86b2171d8cef4e0/5DCED812/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3107212f316b33feda18a1a3c1524b61/5D33682B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ebf534f3cab6322ac3d096f0bee7a427/5DB7D494/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7ddaded5ef1b33aeac5cbfe448dffc59/5DE72A3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/518760064e475cb6044b8c5ce7b51a7c/5DE964F1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/34d329296a9d4a8c4c26a7fae9f410e8/5DC89645/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c3fdcfd1858a9a15b335824261c07f4c/5DABBFD9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net